امتحان شمول (هفتدهمین کانکور) موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برگزار شد

موسسه تحصیلات عالی طبی وشفاخانه چراغ هفتدهمین دور امتحان کانکور این موسسه را با حضور داشت نماینده با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی کشور بتاریخ  ۹/ ۱/ ۱۳۹۶برگزار نمود.   
در محفل برگزاری امتحان کانکور رییس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ضمن سخنرانی کوتاه تشریف آوری نماینده گان وزارت تحصیلات عالی را خیر مقدم عرض نموده و در مورد پروسه امتحان شمول صحبت نمودند.
بعدا بسته های سوالات کانکور با حضور مسولین موسسه، رییس و اعضای کمیته امتحانات موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، هیات وزارت تحصیلات عالی و نماینده اشتراک کننده گان کانکور باز گردید.
در این امتحان به تعداد (۸۷ )نفر اشتراک نموده که از آنجمله به تعداد (۷۰) نفر توانستند که این آزمون را در سه فاکولته ی با مجوزموفقانه سپری نمایند.
قابل یادآوریست که موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ جواز رسمی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ خورشیدی بدست آورد و اولین دوره امتحان کانکور را در خزان ۱۳۸۷ خورشیدی برگزار نمود همچنین اولین دور فراغت محصلان خویش را در سال ۱۳۹۳ به جامعه تقدیم نمود.
و در حال حاضر محصلان در فاکولته های طب معالجوی، طب دندان و فارمسی در سمستر های بهاری و خزانی مصروف فراگیری دانش در بخش طب و فارمسی هستند.