دیدگاه و ماموریت پوهنحی طب معالجوی


دیدگاه: پوهنحی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده بصفت یک دانشکده معتبر تدریسی در عرصه خدمات آموزشی طبی در بخش نظری و عملی در سطح پوهنحی های طبی کشور خواهد بود.


 

ماموریت: پوهنحی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه آموزش با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی طبی را به شیوه های جدید تدریس و آموزش برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتوانند در عرضه خدمات صحی معیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند.