وزارت تحصیلات عالی
ریاست پوهنتونهاو موسسات تحصیلات عالی خصوصی
موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

سیستم کریدت

 

 

Credit

الف: کریدت (امتیاز/اعتبار): کریدت یک واحد درسی است که بر اساس آن نصاب دوره ی تحصیلی با تفکیک سمستر ها و هم چنان سهم هرمضمون در نصاب مذکور تعین میشود. یک کریدت (16) ساعت درسی و یا معادل آن در یک سمستر می باشد.


Basic Subjects

ب: مضامین اساسی:  به مضامینی گفته میشود که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی می باشد و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد.


Compulsory Professional Subjects

ج: مضامین حتمی تخصصی: به مضامین رشته ای گفته میشود که ضرورت حتمی و غیر قابل تعویض رشته تخصصی را میسازد. در بعضی پوهنتون ها این مضامین رشته اصلی را تشکیل میدهد.


Optional Subjects

د: مضامین اختیاری : به مضامینی گفته میشود که محصل از میان چند انتخاب یا بدیل که به نحوی از آنها به رشته ب تحصیلی محصل ارتباط داشته و توسط پوهنخی در پروگرام تحصیلی گنجانیده شده باشد، یک یا چند مضمون آن را انتخاب می نماید. تعیین مضامین اختیاری مربوط به دیپارتمنت بوده که بعد از تائید شورای علمی پوهنخی انتخاب میگردد.

ه: مضامین پوهنتون شمول: عبارت از مضامینی است که در تمام پوهنخی های موسسات تحصیلات عالی تدریس میگردد (ثقافت اسلامی، تاریخ معاصر، لسان خارجی، حفاظت محیط زیست، کمپوتر) و تدریس مضمون تربیت بدنی در پوهنخی های غیر مسلکی اختیاری می باشد.

 

Prerequisite Subjects

و:  مضامین پیش شرط یا: مضامینی است که تعقیب آن قبل از ورود به مضامین ارتباطی بعدی ضروری میباشد. مثلآ تعقیب مضامین کیمیا وبیولوژی برای مضمون بیوشیمی پیش شرط است.


Code No

ی: شماره ی رمز(کود نمبر): نشانه ای متشکل از اعداد وحروف است که برای شناسایی هر مضمون و ارتباط آن با دیپارتمنت ، پوهنخی  ومضمون معین بکار میرود.


ز: هر سال تحصیلی شامل دو سمستر می باشد و هر سمستر بدون امتحانات (16) هفته درسی و 16 ساعت درسی 50 دقیقه ایدر مضمون یک کریدت دریک سمستر ویا یک ساعت 50 دقیقه ای در هفته میباشد. دو ساعت تطبیقات و یا لابراتوار و یا سه ساعت ستاژ یعنی کارساحوی معادل یک ساعت درسی محاسبه میشود.


مضامین اساسی، تخصصی، اختیاری و پوهنتون شمول، تعداد کریدت وکودنمبر نوعیت پایان نامه مانند مونوگراف، دیپلوم و سیمینار در پلان تعلیمی گنجانیده میشود.

 

شمولیت کورس ها و انتخاب مضامین

ماده ی هفتم:

۱.مکلفیت درسی محصل دریک سمستر(۱۷-۲۳) کریدت میباشد.(به استثنای محصلانی که قرضدار سمسترقبلی اند)

ماده دوازدهم:

۱.محصل میتواند درطول دوره تحصیلی برای یک سال و صرف یک باربه دلایل معقول تاجیل اخذ نماید. در این صورت باید در خواست تحریری خود را در یک ماه اول شروع سمستر طی مراحل نماید. تقاضای مذکوردر صورت موافقه پوهنحی مربوطه و منظوری ریاست پوهنتون پذیرفته میشود.

۲.هرگاه محصل در اثروقوع کدام حادثه ناگوار یا غیر مترقبه متحمل آسیب های شدید جسمی و روانی گردد که باعث غیابت مسلسل شده و نتواند نصاب حاضری را تکمیل کند و این حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد و مورد تایید آن قرار گیرد، دراین صورت مدت چنین غیابت به اساس تصویب شورای علمی پوهنحی به تاجیل یکساله ی محصل محاسبه میگردد.

۳.برای محصلان اناث متاهل که بنابر وضع حمل نتواند نصاب حاضری را تکمیل نمایند و این حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد ومورد تایید آن قرارگیرد. دراینصورت مدت چنین غیابت به اساس تصویب شورای علمی پوهنحی به تاجیل یکساله ی محصل محاسبه میشود.

۴.درصورت تقاضای تاجیل برای باردوم در اثر حوادث غیر مترقبه(در صورتیکه دوام تحصیل بیشتر از معیاد معین شده در لایحه نگردد) در مورد شورای علمی پوهنتون تصمیم میگیرد.

 

ارزیابی و امتحان

ماده ی شانردهم:

تکمیل نصاب حاضری در مضمون و یا کورس حتمی میباشد. هفتادوپنج فیصد حاضری در ساعات درس لکچرشرط شمول در امتحان نهایی دانسته میشود.

ماده ی هفتدهم:

بیشتر از ۲۵٪ غیرحاضری در ساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره تطبیقات میشود.

ماده ی هژدهم:

۱.نمره معیاری کامیابی برای هر مضمون ۵۵ فیصد میباشد، علاوه بر آن تکمیل ۶۰فیصداوسط عمومی در هرسمستر لازمی دانسته میشود.

۲.اوسط نمرات چنین محاسبه میشود: تعداد کریدت هر مضمون ضرب در نمره نهایی مضمون مذکور گردیده و مجموع نمرات مضامین امتحان داده شده تقسیم مجموع تعداد کریدت های همان مضامین میشود.

ماده ی نزدهم:

ارزیابی مضامین به تفکیک ذیل صورت میگیرد:

الف-امتحان نهایی ۶۰ فیصد

.ب-امتحان صنفی، کارخانگی و فعالیت داخل صنف ۲۰ فیصد

ج-تطبیقات ۲۰ فیصد

د-در مضامین و کورس هاییکه ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حد اکثر از ۸۰ فیصد محاسبه میگردد.

ماده ی بیستم:

۱.هرگاه محصل در یک و یا چند مضمون که کمتر از نصف کریدیت های همان سمستر باشد. قادر به اخذ نمره کامیابی نگردد در همان مضمون یا مضامین ناکام محسوب گردیده و برای تکمیل مضامین ناکام در رخصتی های بین دو سمستر و یا در سمستر های بعدی با رعایت تسلسل از امکانات ذیل استفاده گردد:

الف-تعقیب کورس چهارالی هشت هفته ای (نظربه تعداد مضامین که درآن نمره کامیابی اخذ نه نموده است) و در ختم کورس سپری نمودن امتحان.

ب-انجام وظیفه سپرده شده از طرف دیپارتمنت برای چهارالی هشت هفته که معادل محتوای کورس باشد و در ختم آماده گی سپری نمودن امتحان.

ج-در صورت که تعداد محصلین کمتر از پنج نفر باشند سپردن کار انفرادی به محصل از طرف دیپارتمنت مربوطه و اخذ امتحان در وقت معین آن.

د-تعقیب کورس و یا کار انفرادی و اخذ امتحان باید قبل از شروع امتحانات سمستر که محصل در آن قرار دارد صورت گیرد.         پوهنحی با مشوره با دیپارتمنت مربوطه تقسیم اوقات اخذ امتحان محصلین ناکام را ترتیب و بعد از ختم امتحان دیپارتمنت مربوطه نتایج امتحان را در ظرف یک هفته بصورت رسمی به پوهنحی ارسال مینماید.

۲.هرگاه محصل نصف کریدت های یک سمستر را تکمیل نموده باشد، اوسط نمرات آن بعد ازتکمیل کریدیت های مانده محاسبه میگردد.

۳.هرگاه محصل در تمام مضامین امتحان داده شده نمره ی کامیابی گرفته، اما اوسط معینه را پوره نکرده باشد، به سمستر بعدی ارتقا نموده و برایش اخطار داده میشود.

۴.هرگاه محصل ناکام یک و یا چند مضمون در صورت که پنجاه فیصد کریدت ها را تکمیل نموده باشد، برای بار دوم بعد از تکمیل کورس و یا کار انفرادی در یک و یا دو مضمون نمره ناکامی اخذ نماید، مضامین ناکام شده را در جریان دو هفته برای بار سوم امتحان داده و در صورت ناکامی بار سوم در یک و یا دو مضمون، سمستر مربوطه را تعقیت و شامل امتحانات نهایی سمستر میشود و یک یا دو مضمون ناکام شده را در سال بعدی در عین سمستر یا با سایر محصلین یکجا تعقیب و یا در صورت عدم امکان ادامه درس در صنف یکجا با سایر محصلین، در تفاهم با دیپارتمنت مربوطه زمان مشخص برای تعقیب پروگرام یک سمستر مضمون و یا مضامین مربوطه تعیین و یا کار انفرادی از طرف دیپارتمنت در جریان سمستر برای شان سپرده شده و درختم سمستر طبق تقسیم اوقات مرتبه سمستر، امتحان یک و یا دو مضمون را که در آن در بار سوم ناکام مانده اند یکجا با سایر محصلین سپری نموده و در صورت ناکامی بصورت دایمی از پوهنحی مربوط اخراج میگردد.                                                                      ناکام زیادتر از دو مضمون در چانس دوم بعد از دایر شدن کورس یا کار انفرادی ناکام همان سمستر تلقی گردیده و مضامین ناکام شده را در سمستر سال بعدی تکرار مینمایند.

 

incomplete

۵.هرگاه نتیجه امتحان نهایی مضمون ازجانب استاد ناتکمیل راپورداده شده باشد اوسط مجموعی همان سمستر این محصل تا تکمیل نتیجه همان مضمون محاسبه نمیگردد.

ماده ی بیست و یکم:

۱.محصل زمانی به سمستر بالا ارتقا مینماید که نصف کردیدت های ثبت شده در آن سمستر را تکمیل نماید.

۲.ناکام، محروم و غایب امتحان در بیشتر از نصف کریدیت های یک سمستر که محصل در آن ثبت نام کرده، ناکام همان سمستر محصوب میگردد. و تنها مضامین که در آن ناکام مانده است در سال بعدی در عین سمستر تعقیب و اوسط کریدیت ها آن از سر جمع مضامین سمستر محاسبه میگردد.

ماده ی بیست و دوم:

دومرتبه ناکامی در بیشتر از نصف کریدیت ها در عین سمستر سب اخراج دایمی محصل میگردد.

ماده ی بیست و سوم:

عدم تکمیل اوسط عمومی سمستر در نوبت اول سبب اخطار شفاهی با درج در جدول نتایج و عدم تکمیل اوسط در نوبت دوم در صورتیکه در دو سمستر پیهم باشد سبب اخطار کتبی با درج در جدول نتایج از طرف مدیریت تدریسی و اخذ تعهد کتبی از محصل گردیده و عدم تکمیل اوسط در نوبت سوم به شرط که سه سمستر پیهم باشد سبب اخراج دایمی محصل میگردد.

ماده ی بیست و چهارم:

حد اکثر دوره تحصیل در پوهنحی های چهار ساله زیاد تر از دو سال و در پوهنحی های اضافه تر از چهار سال زیاد تر از سه سال از دوره ی معینه شده نمیتواند. محصلانی که پوهنحی مربوطه را در مدت پیش بینی شده در لایحه ختم نکنند، به طور دایمی از پوهنحی مربوطه منفک میگردد.

ماده ی بیست و ششم:

محصلان پرتلاش و لایق در صورت پوره نمودن کریدیت های معینه یک دوره ی تحصیلی میتوانند قبل از دوره ی معینه فارغ گردند.

ماده ی بیست و هفتم:

در مورد موضوعاتیکه در این لایحه پیش بینی نشده باشد، تصمیم شورای علمی پوهنتون مربوطه بعد از تایید مقام وزارت تحصیلات عالی اجرا شده میتواند.