اعضا مرکز تحقیقات علمی پوهنتون چراغ

 

دوکتور میر لیث مصطفی آمر مرکز تحقیقات ماستر

پوهاند دوکتور چراغعلی چراغ عضو

پوهندوی دوکتور همایون مصطفی عضو

استاد سید روح الله رضوانی ماستر روانشناسی عضو

پوهنیار دوکتور تیمور دوراندیش عضو


لایحه وظایف مرکز تحقیقات علمی

 

مطالعه و ارزیابی پلانهای کاری تحقیقی طبی به شمول مقالات تحقیقی از نظرحقوقی اخلاقی و مسلکی با در نظرداشت رهنمود موجوده  کارهای تحقیقی طبی متعاقبآ ارایه آن همراه با ارزیابی مرکز تحقیقات به کمیسیون تحقیقی جهت اجراات بعدی وگسیل آن به شوراهای پوهنحی های مربوطه

ارایه مشوره های تکنیکی و تحقیقی طبی به استادان حین تهیه پلان کار تحقیقی

کمک به استادان درقسمت جستجوی مآخذ مرتبط با استفاده از سایت های معتبر مسلکی و اکادمیک از طریق انترنت

ارسال گزارش کارهای تحقیقی اصلی و مقالات به یک یا دو استاد ذیربط جهت ابراز نظر

مطالعه گزارش و ارزیابی کار های تحقیقی اصلی و مقالات تحقیقی طبی از نظرحقوقی اخلاقی و مسلکی با در نظرداشت رهنمود موجوده کارهای تحقیقی طبی نشراتی جهت اجراات مابعد و گسیل آن به شورا های پوهنحی های مربوطه

برگزاری کنفرانس های علمی و تحقیقی پیرامون مسایل حاد صحی کشور به سطح ملی

مطالعه مثمر مقالات طبی منتشره در سطح بین المللی و در صورت ضرورت اطلاع آن به دیپارتمنت و یا استادان ذیربط

تامین ارتباط با وزارت صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل اکادمی علوم و نمایندگی سازمان صحی جهان در مسایل تحقیقی طبی

تدویرمجالس کمیسیون تحقیقی و نشراتی که اعضای آن هر سال نظربه انتخاب شورای علمی موسسه تعیین می گردند و جلسات عادی مرکز مذکور ماه یکبار صورت می گیرد

تدویر مجالس کمیسیون تحقیقی و نشراتی که اعضای آن هر سال نظر به انتخاب شورای علمی مؤسسه تعیین می گردند و جلسات عادی مرکز مذکور ماه یکبارصورت می گیرد 

 

 

تحقیق و برنامه ریزی علمی


رشد و ارتقای کمیته تحقیق و نشرات مؤسسه
مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای کمیته تحقیقاتی و نشراتی می باشد که تمام فعالیت های تحقیقی و نشراتی از طریق این کمیته طی جلسات جداگانه به پیش برده می شود.
در این پلان عملیاتی سالانه مؤسسه مد نظر است تا این کمیته به یک مرکز مجهز تحقیقاتی تبدیل گردد تا استادان، محصلان و فارغان این مؤسسه بتوانند تحقیقات خویش را در مقاطع مختلف تحصیلی به انجام برسانند.
دست آورد های این تحقیقات در مجله علمی چراغ منتشر خواهد شد و بعد از افتتاح تلویزیون از آن طریق نیز همگانی می گردد.
این کمیته دارای دو بخش نشراتی می باشد:
1 – انتشارات چاپی شامل تهیه و تألیف کتب آموزشی و فصلنامه علمی تحقیقی طبی چراغ.
2 – نشرات الکترونیکی شامل شبکه تلویزیونی چراغ که نشرات آزمایشی آن آغاز گردیده است.
همچنان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ عضویت نهاد بین الملی (  Hinari   ) را که بخشی از برنامه های تحقیقی برای صحت سازمان صحی جهان می باشد بدست آورد. اکنون محصلان این مؤسسه به 14 هزار ژورنال طبی به 30 لسان رایج جهان و 53 هزار کتاب الکترونیکی و 105 منبع دیگر علمی تحقیقی دسترسی دارند. قابل یاد آوریست که نهاد های صحی طبی و تحقیقاتی به شمول کارکنان ارشد 115 کشور دنیا در این نهاد عضویت دارند و تبادل تجارب علمی می نمایند.