پروگرام برگذاری CBL در بخش داخله و جراحی پوهنحی طب در سمستر بهاری سال ۱۳۹۷ در صالون CBL

 

N0

Case

Presenter

Date

Time

Location

Remark

1

Chest pain

Dr. Temor

08-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

2

Epigastric pain

Dr. Sediqi

10-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

3

High blood pressure

Dr. Ghazanfar

15-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

4

Edema

Dr. Karim

17-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

5

Graves disease

Dr. Sultani

22-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

6

Myasthenia Gravis

Dr. Farid

24-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

7

Shortness of breath

Dr. Zabihullah

29-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

8

atherosclerosis

Dr.Nasim

31-03-1397

02:00

CBL Saloon

 

9

Hypovolemic Shock

Dr. Kawir

05-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

10

Femoral Hernia

Dr. Kawir

07-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

11

Abdominal pain, Distension and vomiting

Dr. Samia

12-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

12

R.U.Q Pain

Dr. Omar

14-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

13

Hip joint dislocation

Dr. Syawash

19-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

14

Head trauma

Dr. Pirzad

21-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

15

 

Dr. Niazi

26-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

16

Septal division

Dr. Ebrahemi

28-04-1397

02:00

CBL Saloon

 

 

پروگرام فوق در جلسه مورخ ۳۰-۲-۱۳۹۷ شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تایید گردیده و قابل اجرا می باشد.