لایحه وظایف آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی 

·          تهیه پلان ماهوار مطابق پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی سالانه مؤسسه 

·         توزیع و تشریح لوایح، طرزالعمل ها و اسناد مربوط به تضمین کیفیت و اعتباردهی به کمیته مؤسساتی و کمیته های فرعی تضمین کیفیت وسایر بخش های اکادمیک

·         نظارت و بررسی از روند تدریس و فعالیت های اکادمیک

·         عیار نمودن اسناد و گزارش های مؤسسه مطابق جدول زمان بندی شده از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

·         نظارت از طرزالعمل و لوایح  کمیته های کاری مؤسسه

·         تدویر جلسات کمیته های فرعی و مؤسساتی تضمین کیفیت و اعتباردهی

·          برقراری ارتباط با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

·         جمع آوری گزارش کمیته های فرعی تضمین کیفیت

·         تهیه گزارش به معاونیت علمی و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

·         راه اندازی و اجرای برنامه های آگاهی دهی

·         اجرای سایر امورمحوله که از طرف ریاست و معاونیت علمی مؤسسه محول می گردد