دیدگاه و ماموریت پوهنحی فارمسی


دیدگاه: پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده بصفت یک دانشکده معتبر تدریسی در عرضه خدمات آموزشی فارمسی در بخش نظری و عملی در سطح دانشکده های فارمسی کشور خواهد بود.


 

ماموریت: پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه آموزش با کیفیت اکادیمیک و تحقیقاتی ادویه شناسی و کیفیت فارمکولوژیک آن را به شیوه های جدید تدریسی و آموزشی برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتوانند در عرضه خدمات ادویه شناسی صحی  ومعیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند.