کنفرانس علمی طبی "ماهیت کیفیت دوایی"

کنفرانس علمی طبی زیر نام "ماهیت کیفیت دوایی" توسط موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و شرکت بین المللی افغان فارما دایر گردید.
در این کنفرانس، رییس اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی، داکتران، استادان و محصلین موسسه طبی چراغ حضور داشتند.  کنفرانس با ارایه مقالات علمی در مورد ماهیت کیفیت ادویه برای اشتراک کننده گان ادامه یافت.
بعداز تلاوت آیاتی از کلام الله مجید  اشتراک کننده گان کنفرانس به احترام سرود ملی و  ارزش های ملی وافغانی به ایستادند.
در ابتدا داکتر جمشیدصادقی معاون علمی موسسه به مهمانان خیر مقدم عرض نموده و در مورد اهمیت کنفرانس و موضوع Good Manufacturing Products (GMP) معلومات ارایه کردند.
بعدا محترم دکتور نصرت راسا ماستر صحت در باره چگونگی شناسایی دواهای بی کیفیت کنفرانس خویش را به حاضرین ارایه نمودند. 
استاد حاجی محمد نعیمی ماستر مایکروبیولوژِی کنفرانس خویش را در مورد تحقیق اخیر شان در موضوع رابطه بین قیمت ادویه سفترکسون و کیفیت آن با حاضرین شریک ساختند. 
استاد لطیف ماستر فارمکولوژی و از استادان کادری موسسه طبی چراغ، روی نوشتن نسخه های معیاری کنفرانس علمی شان را  ارایه کردند. 
در این کنفرانس اشتراک کننده گان و بخصوص محصلین سوالات شان را در مورد موضوعات ذکر شده مطرح نموده و از طرف داکتران واساتید برای ایشان پاسخ ارایه شد.