موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

تقویم اکادمیک سال ۱۳۹۷ موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

(میتود جدید تدریس OBE تطبیق از خزان ۱۳۹۶ سمستر اول الی سمستر ۵ هفت ساله طب،۳سمستردندان و فارمسی ) 

فعالیت  

تاریخ خورشیدی 

شماره هفته 

فعالیت  

تاریخ خورشیدی

شماره هفته

Main Semester – 1st week

۱ میزان

۱

Main Semester – 1st  week

۵ حمل

۱

Main Semester – 2nd  week

۸ میزان

۲

Main Semester – 2nd  week

۱۲ حمل

۲

Main Semester – 3rd  week

۱۵ میزان

۳

Main Semester – 3rd  week

۱۹ حمل

۳

Main Semester -4th  week

۲۲میزان

۴

Main Semester - 4th  week

۲۶ حمل

۴

 Main semester - 5th  week

۲۹ میزان

۵

Main Semester -5th  week

۲ ثور

۵

Main Semester -6th  week

۶ عقرب

۶

 Main semester - 6th  week

۹ ثور

۶

Main Semester -7th  week

۱۳ عقرب

۷

Main Semester -7th  week

۱۶ ثور

۷

Main Semester -8th  week

۲۰ عقرب

۸

Main Semester -8th  week

۲۳  ثور

۸

Main Semester -9th  week

۲۷ عقرب

۹

Main Semester -9th  week

۳۰ ثور

۹

Main Semester -10th  week

۴ قوس

۱۰

Main Semester -10th  week

۶ جوزا

۱۰

Main Semester -11th  week

۱۱ قوس

۱۱

Main Semester -11th  week

۱۳ جوزا

۱۱

Main Semester -12th  week

۱۸ قوس

۱۲

Main Semester -12th  week

۲۰ جوزا

۱۲

Main Semester -13th  week

۲۵ قوس

۱۳

Main Semester -13th  week

۲۷ جوزا

۱۳

Main Semester -14th  week

۲ جدی

۱۴

Main Semester -14th  week

۳ سرطان

۱۴

Main Semester -15th  week

۹ جدی

۱۵

Main Semester -15th  week

۱۰ سرطان

۱۵

Main Semester -16th  week & Practical Exams

۱۶ جدی

۱۶

Main Semester -16th  week & Practical Exams

۱۷ سرطان

۱۶

Practical Exams

۲۳ جدی

۱۷

Practical Exams

۲۴ سرطان

۱۷

Final Exams

۳۰  جدی

۱۸

Final Exams

۳۱ اسد

۱۸

Final Exams

۷ دلو

۱۹

Final Exams

۷ اسد

۱۹

Final Exams

۱۴  دلو

۲۰

Final Exams

۱۴ اسد

۲۰

Winter Short Semester -1st  week

۲۱ دلو

Winter Break

Summer Short Semester -1st  week

۲۱ اسد

Summer Break

Winter Short Semester -2nd  week

۲۸ دلو

Summer Short Semester -2nd  week

۲۸ اسد

Winter Short Semester -3rd  week

۵ حوت

Summer Short Semester -3rd  week

۴ سنبله

Winter Short Semester -4th  week

۱۲ حوت

Summer Short Semester -4th  week

 ۱۱ سنبله

Winter Short Semester -5th  week

۱۹ حوت

Summer Short Semester -5th  week

۱۸ سنبله

Winter Short Semester -6th  week

۲۶ حوت

Summer Short Semester -6th  week

۲۵ سنبله