دیدگاه و ماموریت پوهنحی دندان

دیدگاه : پوهنحی طب دندان موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده به صفت یک دانشکده معتبر تدریسی در عرضه خدمات آموزشی طبابت دندان در بخش نظری و عملی در سطح پوهنحی های طب دندان کشور خواهد بود.  

ماموریت :‌ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه آموزش با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی در بخش دندان را به شیوه های جدید تدریسی و آموزشی برای جوانان مهیا ساخته تا جوانان بتوانند در عرضه خدمات معیاری طب دندان در وطن ایفای وظیفه نمایند .