اعضای کادر علمی پوهنحی فارمسی

 

استاد تهمینه شمعریز   Pharm D   (ریس پوهنحی)

استاد پلوشه      Pharm D

استاد نجمه    Pharm D کاندید برنامه ماستری در فرانسه