کنفرانس مشترک طبی سرطان زنان در افغانستان

نخستین کنفرانس مشترک علمی طبی تحت عنوان "سرطان زنان در افغانستان" به ابتکار موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و همکاری وزارت محترم صحت عامه، پوهنتون طبی کابل و سازمان صحی جهان به تاریخ 6 اسد سال جاری تدویر یافت.
این کنفرانس با سخنان محترمه شینکی کروخیل عضو مجلس نماینده گان رسما افتتاح شد. محترمه کروخیل در مورد مشکلات زنان در بخش امراض سرطانی صحبت نمود و از مسولین وزارت صحت عامه خواست تا در عرصه ایجاد مراکز تشخیص امراض سرطانی توجه جدی نمایند.
بعدا محترم پوهندوی دوکتور همایون مصطفی رییس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به مهمانان خوش آمدید عرض نمودند و هدف برگزاری کنفرانس را ارتقای سطح آگاهی علمی عرضه کننده گان خدمات صحی برای زنان عنوان نمود و ابراز امیدواری نمودند تا نتیجه این کنفرانس برای جامعه طبی کشور موثر واقع شود.
هم چنان محترمه پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور صحبت نمودند. ایشان ضمن  سپاسگزاری از موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و نهادهای همکار بخاطر برگزاری کنفرانس، اظهار داشتند که:  با برگزاری چنین همایش ها توسط نهاد های مربوط در هماهنگی با پوهنتون های کشور، سروی ها و تحقیقات علمی  را نیز راه اندازی نمایند تا ارقام و معلومات دقیق از وضعیت موجوده امراض سرطانی به خصوص امراض سرطانی خانم ها را در دست داشته مطابق آن برنامه های منظم آگاهی دهی، وقایه، کنترول و تداوی آن را در دست گیریم وی هم چنان از پلان ساخت یک مرکز تداوی سرطان در شفاخانه تدریسی علی آباد توسط وزارت تحصیلات عالی خبر داد.  که کار اعمار آن عنقریب آغاز میشود.
سپس دوکتور خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه درامور معالجوی صحبت نمودند. وی از پلان های کاری وزارت صحت عامه در بخش امراض سرطانی یاد آوری نمود و از افتتاح زود هنگام وارد تداوی امراض سرطانی در شفاخانه جمهوریت و هم چنان از کلینیک تشخیص و معالجه سرطان ثدیه با امکانات پیشرفته طبی در شفاخانه استقلال که تا دو ماه دیگر به فعالیت آغاز می نماید اطمینان دادند.
محترم پوهاند شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس بود و سرطان زنان را یک چالش بزرگ عنوان نمود که 70 فیصد مرگ و میر را در نزد خانم ها تشکیل میدهد. وی در ادامه گفت "باید آگاهی دهی صورت گیرد تا زنان متوجه خود در قبال سرطان ها باشند، خصوصا که سرطان های ثدیه خیلی معمول است و  31 % سرطان ها را تشکیل میدهند".
در ادامه کنفرانس نماینده سازمان صحی جهان محترم داکتر غلام حیدر رفیقی سخنرانی نمودند و از طرف سازمان صحی جهان وعده سپردند تا به منظور ظرفیت سازی، سرویلانس، آمار و معلومات و تحقیقات با نهاد های طبی همکاری نمایند و سازمان صحی جهان حاضر است تا مواد، ریفرنس ها و سایر معلومات را در اختیار نهاد ها قرار دهد.
در قسمت دوم کنفرانس 8 مقاله تحقیقی در مورد سرطان زنان توسط دوکتوران با حضور هیات علمی کنفرانس ارایه گردید.  
در ختم کنفرانس به پرسش های حاضرین پاسخ ارایه گردیدو اعضای هیات علمی موضوعات کنفرانس را جمع بندی نمودند. هم چنان قرار شد تا گزارش مفصل علمی کنفرانس تهیه و به زودی نشر شود.
نوید حمیدی