۱.مقدمه

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سال ۱۳۸۶ جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت تحصیلات عالی ج ا.ا بدست آورده است، و به فعالیت آغاز و بعد از اخذ امتحان کانکور به تعداد ۴۲ نفر محصل را جذب و در پروگرام تحصیلی شامل نمود. فعلاً در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به تعداد "۴۳۱" محصل که ۲۳۶ نفر طبقه ذکور و ۱۹۵ نفر اناث مصروف آموزش هستند. که از نظر ما پذیریش محصلین مستعد و تربیت داکتران لایق اولویت دارد. وکیفیت را نسبت به کمیت ترجیع میدهیم. در این مدت زمان به تعداد ۳۰ محصل و اضافه تر از آن را بدون توجه به مزایای مالی محروم از تحصیل نموده ایم. ما به کیفیت و صحت مردم توجه جدی داریم .

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای سه پوهنحی فعال در رشته های طب، ستوماتولوژی و فارمسی می باشد، فاکولته طب از شروع تاسیس تا فعلآ شش دوره فارغ به جامعه تقدیم نموده است که فعلآ در شفاخانه های دولتی و شخصی مصروف خدمت هستند. البته فارغان این پوهنحی بعد از اخذ امتحان دخول در پروگرام تخصص وزارت محترم صحت و تحصیلات عالی  با اخذ نمرات عالی به شفاخانه های درجه اول پایتخت معرفی گردیده اند.

از پوهنحی ستوماتولوژی یک دورفارغ التحصیل به جامعه تقدیم گردیده است که فعلآ فراغت ایشان طی مراحل قانونی خود را می گذراند.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برای پیشبرد کار های خویش دارای چهار دیپارتمنت فعال در بخش های جنرل ساینس، پاراکلینیک، داخله و جراحی دارد. این دیپارتمنت ها به شکل مشترک در هر سه پوهنحی فعالیت می نماید.

برای فعالیت های هر چه بهتر در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ کمیته های کاری مثل کمیته تحقیقاتی، کمیته انکشاف و تجدید کریکولم، کمیته فرهنگی، کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی، کمیته نظم و دسپلین، کمیته امتحانات، کمیته نشرات، کمیته بهبود تدریس، کمیته امور جندر و در این اواخر کمیته فعالیت های الکترونیکی نیز فعال گردیده است.

تدریس در این مؤسسه در یک سال دو سمستر اصلی بهاری و خزانی و سمستر های کوتاه مدت تابستانی و زمستانی برای اعاده کریدت های نا موفق دایر می گردد. سیستم درسی در این مؤسسه کریدیت می باشد و در نصاب هفت ساله خویش در طب، دو سمستر اول و دوم پوهنحی ستوماتولوژی و دو سمستر پوهنحی فارمسی میتود جدید تدریس OBE, SCL آغاز نموده ایم که به موفقیت به پیشبرده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

پیام رئیس مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ پیرامون تکمیل گزارش ارزیابی خودی خزان (۱۳۹۶)

من خوشحال هستم که توانسته ایم در این مدت زمان در راستای تضمین کیفیت و اعتباردهی در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ کار هایی را انجام بدهیم که سبب پیشرفت در ارتقای کیفیت گردیده است. ما امروز شاهد تکمیل گزارش ارزیابی خودی مؤسسه در مرحله دوم می باشیم.

پروسه ارزیابی خودی که مطابق معیارهای جدید یازده گانه تضمین کیفیت و اعتباردهی براه انداخته شده بود با معیاری سازی و تجدید پلان استراتیژیک مؤسسه آغاز و با ترتیب پلان عملیاتی و سند مسیریابی برای یک سال و آماده ساختن اسناد متمم تایید کننده گزارش ارزیابی خودی به پایان رسید.

جای افتخار است که مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در بین موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مرحله دوم اعتباردهی قرار می گیرد. این دست آورد را نتیجه فعالیت همه جانبه مسؤلین این نهاد تحصیلی و همکاری های بی شایبه ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی و مؤسسه HEDP  میدانم و اظهار سپاس و امتنان را از ایشان می نمایم. جا دارد که در اینجا از مرکز اعتلای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم طبی کابل نسبت به همکاری های همیشه گی ایشان در این زمینه سپاسگذاری نمایم.

 

ریس مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 

 


 

۲.  معلومات راجع به سوابق مؤسسه

۲.۱  سوابق  مؤسسه

 • نوع مؤسسه (خصوصی)
 • موقعیت چهارراهی سلیم کاروان- ایستگاه اخیر قلعه فتح الله خان- ناحیه دهم شاروالی کابل
 • تعداد محلات (یک محل)

۲.۲ تاریخچه مؤسسه

 • سال تأسیس ۱۳۸۶
 • چگونگی تأسیس مؤسسه: مؤسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ در سال ۱۳۸۵ نظر به درخواست جداگانه که بمقام وزارت محترم تحصیلات عالی ارایه گردیده بود بعد از حکم شماره ۱۹۸۸۲ مورخ ۲۹-۱۱-۱۳۸۵معین محترم وزارت تحصیلات عالی، نصاب درسی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در جلسه مورخ ۱۲-۶-۱۳۸۶ ریاست انسجام امور اکادمیک تحت موضوع شماره ۴ ارزیابی و تایید گردید. که بعدآ  به مقام محترم شورای وزیران آنزمان پیشنهاد گردیده و مورد تصویب شورای وزیران تحت مصوبه شماره (۴۹) مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۸۶  قرار گرفت و ذریعه مکتوب شماره ۱۳۰/۱۰۰ دارالانشأی شورای وزیران و کاپی شماره ۲۷۹ مورخ ۷-۱-۱۳۸۷ به ریاست محترم انسجام امور اکادمیک خبر داده شده بود. و مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی به طور رسمی ثبت گردید. بالاخره جواز فعالیت خود را با ایجاد یک فاکولته طب از وزارت تحصیلات عالی بدست آورده و در خزان سال ۱۳۸۷ رسمآ به فعالیت خویش و جذب محصل آغاز نموده است. که نشر فعالیت مؤسسه در روزنامه ی انیس در شماره ۲۹۱ مورخ ۲۱حوت ۱۳۸۶ نیز به چاپ رسید. مجله علمی تحقیقی طبی چراغ در سال ۱۳۸۷ از طریق بورد علمی نشراتی ریاست انسجام امور اکادمیک مورد بحث قرار گرفت بعد از منظوری و حکم ۳۱۳۹/۲۴۷۶ مورخ ۲۷-۸-۱۳۸۷ معینیت علمی وزارت محترم تحصیلات عالی به نشر آغاز نمود.
 • جدول زمانی دستآوردها

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بعد از اخذ جواز فعالیت در رشته طب معالجوی در خزان سال  ۱۳۸۷  بعد از اخذ امتحان کانکور و حضور هیأت وزارت محترم تحصیلات عالی به جذب محصل و شروع تدریس به سیستم کریدیت آغاز نمود که قابل یاد آوریست تدریس با کریکولم شش ساله طب مد نظر گرفته شده بود. که ده سمستر تدریس و یک سال دور ستاژ می باشد.  همزمان با آغاز  فعالیت پوهنحی طب، لابراتوار های اناتومی، هستولوژی و بیولوژی، میکروبیولوژی، کیمیا و بیوشیمی، فزیولوژی، پتالوژی و مهارتهای کلینیکی نیز به فعالیت آغاز و مواد و وسایل آن نصب گردید.

بخش انتشارات و کتابخانه به ظرفیت ۲۰۰۰ جلد به فعالیت روزانه آغاز نمود. تمام سیستم تدریسی بشکل پاورپاینت تهیه و از طریق تکنالوژی مدرن به دسترس شاگردان قرار می گرفت. سیستم دیتابیس برای جمع آوری نمرات و نتایج محصلان ساخته شد و سایت انترنتی نیز فعال گردید و همچنان wifi برای استفاده محصلین از انترنت تهیه گردید. سه دیپارتمنت آغاز به فعالیت نمود که دیپارتمنت بیسیک سیانس، پاراکلینیک و کلینیک بود.

در۲۷-۷-۱۳۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ امتیاز رسمی نشر مجله علمی تحقیقی طبی چراغ با نام و ساختار پیشنهادی را  اخذ نمود که تا فعلآ توانسته ایم که ۸ شماره از این مجله را به چاپ برسانیم.

با ادامه فعالیت های مؤسسه فعالیت ها برای ایجاد دو پوهنحی دیگر مثل ستوماتولوژی و فارمسی آغاز گردید و کریکولم پوهنحی ستوماتولوژی ترتیب و بعدآ در سال ۱۳۹۰ از طریق وزارت تحصیلات عالی جواز رسمی برای شروع فعالیت این پوهنحی اخذ گردید.

نظر سنجی و نیاز سنجی های که در طول چند سال بعد از شروع فعالیت مؤسسه در قسمت نصاب طب معالجوی و ستوماتولوژی انجام شد، بالاخره تصمیم به بازنگری این دو نصاب آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ نصاب جدید هفت ساله طب معالجوی  جهت تایید به کمیته ملی نصاب وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردید و در جلسه مورخ ۵-۱۲-۱۳۹۳ این کمیته مورد تایید قرار گرفت. و در جلسه ۱۱-۱-۱۳۹۴ دفاع گردید و بتاریخ ۱۹-۱-۱۳۹۴ از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور و قابل اجرا گردید. که فعلآ این برنامه هفت ساله موفقانه به سال دوم خویش رسیده است. قابل یاد آوریست که از نصاب تحصیلی شش ساله تا فعلآ  شش دور فارغ گردیده است.

نصاب تحصیلی پوهنحی ستوماتولوژی نیز در سال ۱۳۹۴ بازنگری شد و جهت تایید به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردید که طی مکتوب   ۵۸۹/۶۴۹      ۱۹-  ۷- ۱۳۹۵ مورد تایید و منظور گردید، که تا فعلآ یک دوره از این پوهنحی فارغ گردیده است.

پوهنحی فارمسی با کریکولم پنج ساله مورد تایید قرار نگرفت و بالاخره در سال ۱۳۹۵ جواز رسمی فعالیت با کریکولم ۴ ساله را از وزارت محترم تحصیلات عالی بدست آورده و در حمل سال ۱۳۹۶ به جذب محصل اقدام گردید.

·         (گشایش ساختمان مؤسسه ویا دیپارتمنت ها،  جوایز کسب نموده)

      مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سال ۱۳۹۶ بعد از اخذ جواز رسمی در تعمیر کنونی که ملکیت شخصی آن می باشد با ایجاد سه دیپارتمنت (بیسیک ساینس، پاراکلنیک و کلینیک) در پوهنحی طب معالجوی در خزان سال ۱۳۸۷ بعداز اخذ امتحان کانکور به جذب محصل پرداخته و دروس خویش را آغاز نمود.

دراین مدت زمان مؤسسه به دریافت تقدیر نامه های اتحادیه پوهنتونها و مؤسسات خصوصی، مؤسسه HANDICAP International  تقدیرنامه مشرانو جرگه(۲۷/۹/۱۳۹۱)، تقدیر نامه مؤسسه OXFAM، اخذ جایزه Youth Conference  که به اشتراک نمایندگان سه کشور هندوستان، پاکستان و افغانستان بود، موفق گردیده است.

 

 • جدول زمانی لحظات مهم (رؤوس واقعاتی که در تاریخ نهاد تحصیلی مهم میباشد، مثلا: دور اول فراغت)

کار های مهمی ایکه در تاریخ این نهاد با ارزش پنداشته می شود، تا فعلآ  برگزاری۱۶ کنفرانس علمی است که از آن جمله کنفرانس بسیار خوب عبارت از مدیریت هیپاتیت B (۴ جدی ۱۳۹۱)، کنفرانس مشترک سرطان زنان (۶  اسد ۱۳۹۵) و محفل تجلیل از دور اول فراغت (۱۶ میزان ۱۳۹۴)  و محفل دور دوم فراغت (۲۰ عقرب ۱۳۹۵) که در این محافل ریس اجراییه، وزیر صاحب صحت عامه، معین محصلان وزارت تحصیلات عالی وکلا و عده ی کثیر از خانواده های  فارغان تشریف آورده بودند. محفل اول در قصر ملکه باغ بابر و محفل دوم در هوتل انترکانتینینتال براگذار گردیده بود.

مطلب عمده ایکه قابل تذکر است شمولیت فارغان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در امتحان پروگرام تخصص وزارت صحت عامه و تحصیلات عالی است که یکی از فارغان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سال ۱۳۹۴توانست بلند ترین نمره را در پرنسیب داخله بدست بیاورد.

  

۲.۳ ماموریت و دیدگاه

دیدگاه (Vision )

·     مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده به عنوان یک نهاد معتبر تدریسی- تحقیقی در عرصه خدمات آموزشی و صحی در سطح کشور خواهد بود.   

 

ماموریت ( Mission )


· مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه تحصیلات با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی طبی را به شیوه های جدید تدریس و آموزش برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتواننددر عرضه خدمات صحی معیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند.        

 

 • شیوه های که در انکشاف ماموریت و دیدگاه مورد استفاده قرار گرفته اند

تطبیق پلان استراتیژیک برای انکشاف ماموریت و دیدگاه موثر بوده و وظایف تمام بخش ها که در ارتباط به ماموریت و دیدگاه است در آن بصورت واضح تذکر داده شده است.

پلان عملیاتی ترتیب شده متضمن انکشاف ماموریت و دیدگاه می باشد.

پلان های ارزیابی از بهبود تدریس در انکشاف ماموریت و دیدگاه موثر واقع می گردد.

همچنان ظرفیت سازی در همه عرصه ها می تواند باعث انکشاف خوبتر ماموریت و دیدگاه مؤسسه گردد.

داشتن پلان مسیر یابی یکی از شیوه های خوب برای دست یافتن به انکشاف ماموریت و دیدگاه شده می تواند در پلان مسیر یابی که اساس آن دیپارتمنت است می تواند سبب انکشاف ماموریت و دیدگاه مؤسسه گردد.

 

 • تاریخی که ماموریت و دیدگاه به تصویب رسیده و مراحل تصویب آن

دیدگاه و ماموریت در شروع ایجاد مؤسسه بر بنیاد اساسنامه و پرسپکتوس از طریق وزارت تحصیلات عالی در جمع اسناد دیگر  مورد تایید قرار گرفت و بعدآ در سال ۱۳۹۴ بعد از تصویب شورای علمی مؤسسه در جلسه مورخ  ۱۸- ۵- ۱۳۹۴ به وزارت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده و طی مکتوب شماره     ۵۵۵/۳۶۷   مورخ  ۱۸- ۸- ۱۳۹۴ مورد تایید ریاست انکشاف برنامه های علمی ریاست انسجام و امور اکادمیک قرار گرفت.

 

 

 

۲.۴ بررسی اجمالی از برنامه های تحصیلی

·        ساحات موضوعات: مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای سه فاکولته دارای مجوز رسمی پوهنحی طب، ستوماتولوژی و فارمسی می باشد.

پوهنحی طب دارای دو برنامه تحصیلی شش ساله و هفت ساله می باشد که از پروگرام تحصیلی شش ساله شش دور دوکتوران جوان فارغ گردیده اند و برنامه تحصیلی هفت ساله فعلآ در سمستر چهارم قرار دارند. نصاب تحصیلی شش ساله شامل (۲۵۰) کریدیت نظری و عملی بوده که پنج سال تدریس نظری عملی و ساحوی و یک سال ستاژ را در بر دارد. برنامه هفت ساله شامل (۲۸۴) کریدیت عملی و نظری بوده که شش سال تدریس نظری، عملی و ساحوی و یک سال ستاژ را باید تعقیب نمایند. در ختم تحصیل بعد از دفاع مونوگراف و امتحان جامع بخش کلینیکی برایش سند (MD) داکتر طب که از امتیازات یک ماستر برخوردار می باشد تفویض می گردد.

پوهنحی ستوماتولوژی دارای یک برنامه تحصیلی پنج ساله بوده که چهارنیم سال آن تدریس عملی، نظری و ساحوی بوده و شش ماه دوم  سال پنجم دور ستاژ می باشد. نصاب تحصیلی ستوماتولوژی شامل (۲۰۴) کریدیت عملی و نظری می باشد. که بعد از ختم دوره ستاژ و دفاع مونوگراف برای فارغ سند (DMD) تفویض می گردد.

پوهنحی فارمسی دارای برنامه تحصیلی چهار ساله بوده شامل (۱۴۶) کریدیت عملی و نظری که بشکل عملی، نظری و ساحوی تعقیب می گردد و در ختم برای فارغ سند لیسانس(B Pharm) تفویض می گردد.

·        درجه های تحصیلی که اعطأ می گردد.  (لیسانس ؛ داکتر طب MD و لیسانس فارمسی  )

۲.۵ حقایق و ارقام

 

۴۳۱

تعداد مجموعی محصلین

----

تعداد مجموعی  محصلین  فوق دیپلوم

(۴۱۵) MD داکتر طب و دندان (درقانون تحصیلات عالی امتیازات ماستر)

(۱۶) محصل فارمسی لیسانس

تعداد مجموعی  محصلین لسانس

----

تعداد مجموعی  محصلین ماستری

----

تعداد مجموعی  محصلین دوکتورا

سه پوهنحی

تعداد مجموعی  پوهنحی ها

چهار

تعداد مجموعی  دیپارتمنت ها

۲۵

تعداد مجموعی  کارمندان اکادمیک تمام وقت

۶۵

تعداد مجموعی  کارمندان اکادمیک نیمه وقت

۱۳

تعداد مجموعی  کارمندان اداری

۲۱

تعداد مجموعی  کارمندان تخنیکی خدماتی

 

 

۲.۶ معلومات مفصل در مورد استادان

 

۶

تعداد کل پوهاندها

۴

تعداد کل  پوهنوال ها

۱۰

تعداد کل  پوهندوی ها

۱۵

تعداد کل  پوهنمل ها

۲۰

تعداد کل  پوهنیارها

۱۵

تعداد کل پوهیالی ها

۷

تعداد کل  استادان نامزد

۶

تعداد کل  کاندیدان معاون  استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

۲.۷ لست تسهیلات اکادمیک (بطور مثال: مراکز تحقیقی، شفاخانه های کدری و غیره.)

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای کمیته تحقیقاتی می باشد که از یک مرکز رهبری می گردد و تحت اثر معاونیت علمی کار های خود را به پیش می برد. در این مرکز یک اطاق با وسایل مربوط مثل کمپیوتر، اوراق برای تحقیقات، مبل و فرنیچر مورد ضرورت و مسؤل کمیته تحقیقات که در آنجا فعالیت ها را رهبری می کند.

شفاخانه کدری بنام چراغ در جنب مؤسسه فعالیت دارد که در آنجا تمام وسایل مربوط به شفاخانه مثل وسایل تشخیصیه، وسایل لابراتواری، مدل های برای استفاده مریضان، بخش های فعال مثل سرویس جراحی، داخله، داخله اطفال، ولادی نسایی، بخش عاجل، دو عملیاتخانه مجهز، یک عملیاتخانه برای واقعات خورد جراحی، شعبه توبرکلوز، شعبه التراسوند، اکسری، لابراتوار دندان، و شعبه دندان فعالیت دارد که در بخش های مربوطه محصلین در دروس عملی از آن بخش های استفاده نموده و مریضان داخل بستر را مشاهده می نمایند.

             شبکه تلویزیون طبی تحصیلی چراغ فعالیت خود را عنقریت آغاز می نماید که از طریق آن تمام دروس که ضرورت محصلین طبی می باشد، بدست نشر سپرده می شود.

باشگاه برای سپورت و تمرینات همیشه باز بوده که محصلین می توانند از آن در اوقات مختلف استفاده نمایند. کفتریا مواد خوراکی را به قیمت مناسب و با تخفیف قابل ملاحظه بدسترس پرسونل قرار می دهد.

کتابخانه و بخش انتشارات که در دسترس محصلین و استادان قرار دارد و کتابهای به روز شده خریداری گردیده، و ارتباط کتابخانه مؤسسه با سایتHINARI که محصلین و استادان در داخل کتابخانه از آن استفاده اعظمی نموده می توانند که شامل ژورنال های طبی و کتب معتبر در آن بدسترس است.

 


 

۳.ساختار سازمانی و کمیته

 

 

 

 

 

 

چارت ساختار کمیته های کاری مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 

کمیته تحقیقات علمی

آمریت PDC

معاونیت علمی

کمیته بهبود تدریس

معاونیت تدریسی

کمیته نظم و دسپلین

کمیته فرهنگی

کمیته انکشاف کریکولم

کمیته بخش الکترونیکی

کمیته امور جندر

کمیته امتحانات

کمیته نشرات

کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی

 

 

 


 


۴. معلومات راجع به ارتقا و تضمین کیفیت

۴.۱ کمیته های تضمین کیفیت

·         رؤوس فعالیتهای اخیرکمیته تضمین کیفیت موسساتی:کمیته تضمین کیفیت مؤسسه از سالهای نخست فعالیت خویش ایجاد گردیده و گزارش های فعالیت خود را با به شکل ماهوار و سمستر وار با کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته و رهنمود های را نیز از ایشان در زمینه های مرتبط بدست آورده است. مؤسسه تحصیلات عالی در این مدت دو بار از طریق ریاست کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی  وزارت محترم تحصیلات عالی ارزیابی گردیده است. و همچنان چندین بار از طریق آمریت بخش ارزیابی ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ارزشیابی گردیده است.

در ارزیابی کمیسیون نظارت و ارزیابی ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی،  مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ با گرفتن نمره ۸۴،۷۸ توانست در جایگاه موسسات خوب قرار بیگیرد. در طول مدت پنج سال اخیر در هر سال هیأت از کمیته بهبود تدریس ریاست تضمین کیفیت برای بررسی از امور تدریسی از نهاد تحصیلی طبی چراغ بازدید به عمل آورده اند که میتوان بطور مثال: هيأت ارزیابی از تدریس ریاست کمیته تضمین کیفیت در ۵-۱۰- ۱۳۹۱ از صنوف درسی مؤسسه دیدن به عمل آورد، بار دیگر هیأت ارزیابی از تدریسی بتاریخ ۲۸-۹-۱۳۹۱ بار دیگر دیدار نموده و نظریات خویش را با این اداره شریک ساختند، درسال ۱۳۹۳  هیأت از آن ریاست تشریف آورده و پروسه تدریس را ارزیابی نمودند و نتایج آنرا با این ریاست شریک ساختند همچنان در سال ۱۳۹۴ هیآت بریاست بیگ از پوهنتون طبی کابل از طرف ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی تشریف آوردند که تمام بخش های مؤسسه را برریسی و با توزیع پرسشنامه ها روند تدریس و کاری مؤسسه را ارزیابی نموده و نتایج آنرا شریک و اصلاحات لازم را در سیستم تدریس پیشنهاد نمودند. درسال ۱۳۹۵ هیأت مؤظف مطابق پلان کاری امریت ارتقای کیفیت واعتباردهی به تاریخ ۲۷-۷ -۱۳۹۵ تشریف آوردند بررسی کننده ها، مطابق فهرست معیارهای بررسی، بخش های مختلف این نهاد علمی را مورد بازدید قرار دادند.چک لست بررسی هیأت موظف در بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی نیز به بحث گرفته شد که در نتیجه ، نظرات اصلاحی بورد منحیث باز خورد ترتیب و ضم نامه جهت اصلاحات به نهاد شریک ساخته شد که در راس هیأت مذکور جناب محترم آقامحمد ژکفر عضو کمیته ارزیابی از تدریس و استاد پوهنتون کابل محترم دکتر ایوبی استاد پوهنتون کاردان و عضو کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس  حضور داشتند. و درسال ۱۳۹۶ گزارش ارزیابی خودی مؤسسه مطابق معیار های ۱۲ گانه ترتیب و به ریاست کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی فرستاده شده بود طی بررسی ها متعدد نظریات خودرا ذریعه مکاتیب شماره ۲۰۲/۲۰۱ مورخ ۲۴-۱۲-۱۳۹۵ ما توانستیم به مرحله دوم اعتباردهی که شامل شش پوهنتون خصوصی و شش پوهنتون دولتی می باشد ارتقا نماییم که این موضوع ذریعه مکتوب (۱۹۰/۳۲۷) مورخ ۲۲- ۶- ۱۳۹۶ دعوت به ورکشاپ مرحله دوم و ذریعه مکتوب نمبر (۲۰۴/۳۴۲  ) مورخ ۲-۷-۱۳۹۶ به این مؤسسه خبر داده شده است  و در مرحله اول ارزیابی خودی یا(Pilot) مؤسسه با تقدیم نمودن گزارش ارزیابی و باز دید تیم بازنگر ریاست محترم کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، گزارش مذکور را تایید و مؤسسه را در مرحله دوم اعتباردهی جاگزین نموده اند. که در جمله شش پوهنتون خصوصی کاندید مرحله دوم گردیده، و فعلآ برای مرحله دوم گزارش خود را آماده ساخته ایم.

·         رؤوس چگونگی ارتباط کاری کمیته تضمین کیفیت نهاد تحصیلی با کمیته تضمین کیفیت  پوهنحی:در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ فعالیت های کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی زیر نظر مستقیم معاونیت علمی مؤسسه   تشکیل و تدویر جلسه می نماید. چون تعداد محصلین و استادان پوهنحی کم می باشد تمام فعالیت ها تا فعلآ از طریق کمیته موسساتی انجام می شود و دراین مرحله به ایجاد کمیته های تضمین کیفیت پوهنحی ها اقدام صورت گرفته که منبعد فعالیت تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح پوهنحی ها جداگانه انجام خواهد گرفت. در صورت موفقیت در مرحله دوم،  این پروسه از طریق کمیته های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها برای مرحله سوم اعتباردهی تطبیق خواهد گردید.

۴.۲ تاریخچه اعتبار دهی قبلی

 • تاریخ و نتیجه بازدید های وزارت تحصیلات عالی طی ۵ سال اخیر:مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ چندین بار از طرف ریاست کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی در سالهای گذشته ارزیابی در بخش های بهبود تدریس گردیده بود که نتایج آن ارسال گردید.  اما عضویت مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ که از سالهای ۱۳۹۰ در اعتباردهی بود کدام اسناد خاص در زمینه در ریاست محترم موجود نبود و مؤسسه در سال ۱۳۹۵ بار دیگر خود را در پروسه اعتباردهی با پیشنهاد جداگانه و احکام معینیت علمی وزارت تحصیلات عالی شامل مرحله اول یا (pilot ) ارزیابی خودی گردید. در خزان سال ۱۳۹۵ بعد از ارسال گزارش ارزیابی خودی،  تصمیم اتخاذ گردید که نسبت داشتن سابقه در اعتباردهی و مفقود شدن اسناد آن از ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و جایگاه خوب این مؤسسه در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی، و ارایه اسناد که متضمن فعالیت های موثر اکادمیک در همه بخش ها می باشد بعد از بررسی گزارش در مرحله آزمایشی، ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی، ما توانستیم به مرحله دوم اعتباردهی که شامل شش پوهنتون خصوصی و شش پوهنتون دولتی می باشد ارتقا نماییم که این موضوع ذریعه مکتوب (۱۹۰/۳۲۷) مورخ ۲۲- ۶- ۱۳۹۶ دعوت به ورکشاپ مرحله دوم و ذریعه مکتوب نمبر (۲۰۴/۳۴۲  ) مورخ ۲-۷-۱۳۹۶ به این مؤسسه خبر داده شده است.

 

۴.۳ همکاریهای  بین المللی

·         خلاصه همکاریها در ارتباط با تضمین کیفیت بین المللی (در صورت مرتبط بودن):همکاری ها در ارتباط با تضمین کیفیت بین المللی تا هنوز کدام ارتباط خاص برقرار نگرفته است یکبار از طریق ایمیل توانستیم با  British council  در تماس شویم آنها همکاری را از طریق وزارت تحصیلات عالی بخصوص دفتر HEDP مطرح کردند.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در سال (۱۳۹۴) به دایرکتوری طبی جهان یا FIMER راجستر شده و عضویت آنرا بدست آورد. همچنان در سال ۱۳۹۶در پروگرام ECFMG مورد قبول قرار گرفت که منبعد فارغ التحصیل های مؤسسه میتوانند در امتحانات USMLE و  PLAB اشتراک نمایند.

·        تفصیلات پیرامون دستآوردهای اعتباردهی بین المللی: تفصیلات پیرامون این مسله در بالا تذکر داده شد.

 • خلاصه فعالیت های که غرض نیل به اعتباردهی بین المللی انجام شده است: مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تصمیم دارد که در آینده با یکی از موسسات بین المللی اعتباردهی در تماس شده تا بتواند از این طریق اعتباردهی خوبتری را در جامعه و منطقه بدست بیاوریم.

 


 

۵. روند گزارش ارزیابی خودی

 • خلاصه چگونگی تهیه گزارش ارزیابی خودی

این گزارش در بخش های مختلف با مسؤلین پوهنحی ها، دیپارتمنت ها، معاونیت اداری، شفاخانه کادری، محصلان و استادان در میان گذاشته شده و وظایف در بخش های مربوطه ایشان تقسیم گردیده که بعد از تهیه گزارش هر بخش با شریک ساختن آن در مجالس متعدد تهیه گردیده است، که شامل معلومات عمومی و دست آورد های مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، پیام مسؤل مؤسسه، مأموریت و دیدگاه، شیوه های کاری تاثیر گذار در انکشاف ماموریت و دیدگاه، بررسی اجمالی از برنامه های تحصیلی یا نصاب پوهنحی ها، درجه های تحصیلی، حقایق و ارقام، لست تسهیلات مؤسسه، ساختار سازمانی و کمیته ها، معلومات راجع به ارتقأ و تضمین کیفیت و همکاری های بین المللی می باشد.

 • لست پوهنحی ها و دیپارتمنت های که در تهیه گزارش ارزیابی خودی سهم گرفته بودند.

پوهنحی هاییکه در تهیه گزارش ارزیابی خود مؤسسه سهم فعال داشتند پوهنحی طب، ستوماتولوژی و فارمسی می باشد.

دیپارتمنت های مشترک بین پوهنحی های سه گانه مثل( جنرل سیانس، پریکلینیک و دیپارتمنت های مسلکی داخله، جراحی، اورتودینسی، و فارمکولوژی) در تهیه گزارش همکاری فعال داشتند.

 


 

۶. خلاصه نمرات گزارش ارزیابی خودی

 

 

نمره مؤسسه تحصیلی

مجموع حد اکثر نمرات

معیار

۴۸

۴۸

ماموریت و استراتیژی

۱۹

۲۲

سهم گیری در جامعه و انکشاف

۴۰

۴۰

حاکمیت، رهبری  و اداره

۴۰

۴۰

منابع مالی و اداره

۵۷

۶۰

برنامه های علمی

۹

۲۰

تحقیق

۶۶

۷۶

استادان و  کارمندان

۵۲

۵۸

تجربه محصلان

۱۸

۲۰

ارتقا و تضمین کیفیت

۳۰

۳۰

کتابخانه و منابع معلوماتی

۳۸

۳۸

آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیلات

 

 

 

 

 مجموع نمرات مؤسسه

مجموع حد اکثر نمرات

 

۴۱۷

۴۵۲

 

مجموع نمرات

۹۲،۲۵٪

 

 

نمره نهایی ٪

وضعیت کیفی مؤسسه رو به پیشرفت و دست یابی به شرایط مطلوب است

 

وضعیت

 

 

 

خلاصه موضوعات عمده            

·        خلاصه موضوعات کلیدی که از تهیه ارزیابی خودی بوجود آمده (معلومات کافی را برای بازنگران مسلکی فراهم می سازد تا چالش ها و دست آوردهای مؤسسه تحصیلی را، درک نمایند).

از دست آورد های تهیه این گزارش می توان بطور خلاصه در ذیل یاد آوری نمود:

 • موضوعات عمده آماده ساختن پلان ستراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی طب چراغ که تمام فعالیت های تدریسی، علمی و اداری در روشنایی آن انجام خواهد شد.
 • مرام و اهداف مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، که سند مسیر یابی کمیته اعتلای کیفیت و اعتباردهی آنرا در عمل پیاده می نماید. موضوعاتیکه در این سند در حال عملی شدن، یا تکمیل گردیده و یا روی آن تاکید صورت گرفته است، ماموریت و دیدگاه مؤسسه را تقویت و در راه پیاده نمودن آن اهداف زمینه سازی می نماید.
 • ترتیب طرزالعمل بررسی از شکایات یک از دست آوردهای این گزارش می باشد که از اثر آن می توان نواقص و کمبودات را دریافت بررسی و یافتن راه های حل برای این شکایات و مشکلات را بدست آورد.
 • ظرفیت سازی برای مرکز موثر تحقیقاتی و ایجاد شبکه تلویزیونی چراغ جهت نشر دست آورد ها و آگاهی های صحی برای جامعه و مردم کشور.
 • آغاز میتود جدید تدریس مبتنی بر دست آورد ها و محصل محوری یا(OBE, SCL ) یک از دست آورد های خوب پلان ستراتیژیک مؤسسه می باشد که رهنمود آن نیز تهیه دیده شده است که استفاده از مواد ورکشاپ های دایر شده در این زمینه در وزارت محترم تحصیلات عالی و رهنمود های پوهنتون های معتبر منطقه و جهان صورت گرفته است.
 • پلان عملیاتی برای تطبیق هرچه موثر و سریعتر پلان استراتیژیک مؤسسه ترتیب گردیده و وظایف مسؤلین در آن مشخص گردیده است.
 • پلان بودجوی سالانه و پنج سال آینده ترتیب و برای استفاده آن بصورت درست و همه جانبه، در پلان عملیاتی پیش بینی های لازم مد نظر است.
 • برای ایجاد زیر ساخت های مؤسسه که همه ی جوانب یک پوهنتون با بخش های مختلف آنرا در خود داشته باشد در تعمیر جدید ایکه در محوطه اضافه تر از پنج جریب زمین مد نظر گرفته شده است، پیش بینی و در حال شروع ساختمان می باشد. و بودجه مناسب برای تعمیر آن پیش بینی گردیده است البته قابل یاد آوریست که مراحل شاروالی و انجینیرینگ آن به پایان رسیده است.

چالش ها و مشکلات که با تهیه این گزارش آشکار گردیده می توان آنرا به ترتیب ذیل یاد آوری نمود:

·         عمده ترین چالش که در این گزارش توانستیم آنرا دریافت نمایم و راه های مفید برای رفع آن در پلان عملیاتی خویش جستجو کردیم همانا نداشتن یک مرکز تحقیقاتی موثر و فعال می باشد.  که تصمیم گرفته شد اولآ ظرفیت سازی در این زمینه انجام شود. از تفاهم نامه ها که پوهنتونهای معتبر داخلی و خارجی داریم بصورت احسن استفاده و در رفع این چالش استفاده نماییم. مهارتهای تحقیق در بین استادان و محصلان به قدر کافی رشد نکرده است که با سهیم ساختن محصلان برای بدست آوردن پروژه های تحقیقاتی باید کار همه جانبه صورت بگیرد و در بخش جمع آوری ارقام و مواد از آنها استفاده به عمل بیاید.

·         در بخش تحقیقات مؤسسه متعهد گردیده تا بودجه مناسب را برای از بین بردن این نقیصه به مصرف برساند.

·         مشکل دیگر که با تهیه این گزارش بدست آمد این است که یک برنامه و پلان منظم برای جذب اساتید با تجارب کافی و رتب علمی مثل ماستر و دوکتورا باید ترتیب نمود تا این نقیصه رفع گردد که این مسله در پلان عملیاتی واضح ذکر گردیده است.

·         چالش دیگر نداشتن کمیته های فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها است که در پلان عملیاتی در سال آینده مد نظر گرفته شده است. در سالها بعد در سطح دیپارتمنت ها باید این کمیته ها بوجود بیاید و پلان استراتیژیک خویش را داشته باشند.

·         مشکلات دیگر که با تهیه این گزارش برملا گردید عبارت از عدم آگاهی سایر کارمندان مؤسسه در زمینه مهارتهای شغلی و ارتباطی شان می باشد که در پلان عملیاتی در این زمینه باید اقدامات جدی لازمی مد نظر گرفته شده است.

·         عدم آگاهی کادر های مؤسسه از آزادی های اکادمیک که قانون وزارت تحصیلات عالی برایشان پیش بین است و در پلان عملیاتی و اکادمیک این مؤسسه در حل این چالش کار های لازم و اگاهی دهی صورت گرفته است.

·         در بخش های مهارتهای عملی محصلان بعد از ترتیب این گزارش مشکلات واضح گردیده است که بدین منظور تصمیم به استفاده از مریض نما ها و مدل ها و فلم های سه بدی آغاز گردیده است.


 

۸. مدارک دقیق حمایوی

برای چارچوب اعتباردهی  قرار ذیل، معلومات ارائه نمایید.

 

شرح

 • فعالیتی را که  واقع شده ویا در حال اجرا قرار دارد، شرح و تفصیل دهید تا شاخص مربوطه در برابر هر معیار فرعی، بدست آید. و تاثیری را که این فعالیت ها روی مؤسسه تحصیلی دارد، تشریح کنید.

تهیه دیدگاه و ماموریت، پلان استراتیژیک، دستورالعمل مؤسسه، طرزالعمل شکایات و پیشنهادات، فعالیت ها در زمینه سهمگیری در جامعه و انکشاف، پلان گزاری مالی و بودجه، برنامه های اکادمیک، آموزش الکترونیکی، ارتقای کمیته تحقیقاتی، ظرفیت سازی در همه موارد، خدمات برای محصلان،  ارتقای و بهبود کیفیت، کتابخانه و منابع معلوماتی، صحت و مصؤنیت و امنیت در ساحه مؤسسه.

·         دیدگاه و ماموریت مؤسسه که قبلآ تهیه و ترتیب شده بود طی مراحل گردیده و از طریق ریاست انسجام و امور اکادمیک مورد تایید قرار گرفته است. پلان استراتیژیک مؤسسه که حاوی تمام پلان های بهبود در آمورات علمی اکادمیک، تدریسی اداری می باشد تهیه و بعد از تصویب شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ طی مکتوب شماره ۶۶۴/۸۰۰  مورخ   ۶ / ۹ / ۱۳۹۶ به ریاست پلان وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاده شده است.

·         طرزالعمل شکایات و پیشنهادات جهت هر چه بهتر شدن امورات اداری، تدریسی، اکادمیک و شفاخانه تدریسی تهیه شده است.

·         دستورالعمل مؤسسه که حاوی تمام طرزالعمل های داخلی و معرفی مؤسسه می باشد بعد از بازنگری دو باره به چاپ رسیده و بدسترس محصلان و استادان قرار گرفته است.

·         پلان گزارش مالی و بودجه ترتیب و از پنج سال گذشته نیز بدسترس می باشد تا ارزیابی کنندگان از آن بصورت همه جانبه استفاده نمایند.

·         برنامه های اکادمیک استفاده از میتود های جدید برای تدریس مثل OBE,SCL ارزیابی به شکل OSCE و میتود های PBL, CBL  می باشد.

·         بهبود بخشیدن و ارتقای آموزش الکترونیکی و تدریس از راه دور به شکل انلاین، کتابخانه های الکترونیکی و طروق استفاده از آن در بخش آموزش های الکترونیکی می باشد.

·         کمیته تحقیقاتی برنامه های ظرفیت سازی را در این زمینه به پیش می برد تا بتواند با بلند رفتن ظرفیت ها در این بخش یک سنتر تحقیقاتی را در بخش که نهایت ضرورت احساس می گردد ایجاد نماید.

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ میخواهد با جذب استادان به سویه های ماستر و دوکتورا، در بخش اداری دربخش های که ایجاب می نماید نیز فارغان از رشته های مورد نیاز را جذب و ظرفیت های خویش را در این بخش ها مکمل سازد.

·         مؤسسه خدمات زیادی را برای محصلان مد نظر دارد و تا فعلآ هم این خدمات تا حدودی قابل ملاحظه وجود داشته است، مثلآ خدمات روان درمانی، خدمات انترنت رایگان، ترانسپورت رایگان، پارکینگ رایگان، کفتریا با تخفیف مناسب، خدمات صحی با تخفیف، کتابخانه انلاین به کمک سازمان صحی جهان، لیلیه برای اناث و ذکور و در سالهای آینده اعمار یک باب تعمیر جدید برای مؤسسه با تمام امکانات یک پوهنتون طبی در مساحت اضافه تر از پنج جریب زمین در ساحه وزیرآباد نزدیک شهرک آریا در نظر است، که امور مرتبط با شاروالی و انجینرینگ آن تکمیل گردیده است.

·         در مورد ارتقا و بهبود کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بر علاوه کمیته تضمین کیفیت مؤسساتی در سال آینده مد نظر دارد که کمیته های فرعی برای هر پوهنحی ایجاد نماید که تمامی فعالیت های ارتقای کیفیت و بهبود تدریس و ارزیابی های خودی فاکولته از همین طریق انجام شود.

·         امورکتابخانه از طریق آمریت کتابخانه کنترول و بررسی می گردد و زمینه های انکشافی آن نیز در راپور گنجانیده شده و در اسناد ضمیموی حفظ گردیده است.

·         پروسه صحت مصؤنیت در تمام لابراتوار ها و جاهای کار محصلین و استادان مد نظر گرفته شده و امنیت در ساحه مؤسسه توسط گارد امنیتی، کمره های امنیتی فعال ۲۴ ساعته که قابلیت ثبت واقعات را دارد و می تواند آنرا حفظ نماید تحت مشاهده قرار دارد.

( تاثیرات را که این فعالیت ها بالای نهاد شما گذاشته ذکر نمایید)

تأثیرات که این فعالیت ها بالای نهاد ما گذاشته است قرار ذیل می باشد:

·         دیدگاه و ماموریت مؤسسه دورنما و واقعیت های عینی را برملا می سازد و مؤسسه را بسوی موفقیت های مزید سوق می دهد.

·         پلان ستراتیژیک مؤسسه تمام امورات را در همه ای بخش ها برنامه ریزی نموده و تطبیق آنرا حتمی ساخته است.

·         دستورالعمل مؤسسه که جدیدآ نو سازی گردیده است حاوی تمام برنامه های تدریسی، علمی و اکادمیک بوده و اگاهی های لازم را برای تمام کارمندان و محصلان بصورت مختصر بیان می نماید.

·         طرزالعمل شکایات می تواند زمینه ساز بهبود در بخش های که مورد شکایت قرار می گیرد برای مؤسسه باشد.

·         برنامه های جدید و میتود های تدریسی نوین سبب هم گون شدن میتود تدریس با سایر کشور های منطقه و جهان می گردد.

·         بهبود بخشیدن و ارتقای آموزش الکترونیکی سبب استفاده خوب از تدریس به شکل آنلاین و استفاده از کتابخانه های الکترونیکی می شود.

·         برنامه های ظرفیت سازی در بخش تحقیقاتی سبب ازدیاد زمینه های تحقیق در بخش های مربوط این مؤسسه می گردد.

·         جذب استادان با سویه های علمی ماستر و دوکتورا سبب بلند رفتن ظرفیت های اکادمیک و علمی مؤسسه می گردد.

·         ازدیاد خدمات برای محصلان سبب بلند رفتن سطح دانش و مهارتهای مسلکی آنها گردیده که یکی از اهداف مؤسسه بوده که می تواند ما را به دیدگاه که داریم برساند.

·         انکشاف کتابخانه  و کنترول بررسی آن سبب زمینه خوب برای استفاده بهتر محصل گردیده و دانش علمی و مسلکی آنها و استادان می گردد.

·         در صورت که مصؤنیت و امنیت در ساحه اکادمیک همه جانبه و همیشگی باشد سبب آموزش خوب و بدون تشویش محصیلین و اساتید می گردد.

·         پلان انکشاف تکنالوژی معلوماتی سبب استفاده بیشتر استادان و محصلان از این تکنالوژی گردیده و دانش آنها را ازدیاد و معلومات آنها در بخش های تیوری و عملی بیشتر می سازد.

 • تمام پلان های آینده تانرا که مرتبط به معیار فرعی مذکور باشد، توضیح دهید

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در نظر دارد که پلان استراتیژیک را با تدوین پلان عملیاتی که ضمیمه است در عمل پیاده نماید.

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ پلان دارد مطابق برنامه های جدید و میتود های جدید تدریس  برنامه های اکادمیک مؤسسه به اساس معیار فرعی ۲.۱ که بصورت واضح در ارتباط به یادگیری و یاددهی و ترویج صحت و معالجه می باشد ارتقا ببخشد تا  فارغان مؤسسه بتوانند در عمل کار های مؤثر را برای جامعه طبی افغانستان انجام بدهند.

·         با استفاده از پلان گزاری مالی که مطابق معیار فرعی ۴.۱ تهیه شده میتواند بودجه مالی سیستم های مالی و حسابرسی را بصورت شفاف رهبری و مالیه دهی را آسان می سازد.

·         برنامه های اکادمیک که به اساس معیارفرعی ۵.۱ ترتیب شده شامل برنامه های تحقیق، نصاب های تدریسی، میتود های تدریسی، نظارت و ارزیابی در این بخش ها بوده و در این عرصه ها کار های مؤسسه را بهبود می بخشد.

·         پلان های آموزشی الکترونیکی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی مطابق معیار فرعی ۵.۶ می تواند مؤسسه را بطرف الکترونیکی شدن سوق بدهد و تمام امورات بصورت شفاف انجام شود.

·         پلان ظرفیت سازی و انکشاف مسلکی مطابق معیارات فرعی۷.۱ و ۷.۶ می تواند باعث بهبود کار در زمینه تحقیق و انکشاف مسلکی محصلان و استادان گردد.

·         پلان ازدیاد و تجدید نظر به خدمات محصلان مطابق معیارفرعی ۸.۴  متضمن خدمات و ازدیاد روحیه فعال محصل گردیده و می تواند باعث ایجاد یک فضای مطمين برای یاد گیری گردد.

·         پلان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مطابق به معیار فرعی ۹.۱ تصمیم به ایجاد کمیته های فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح پوهنحی ها را گرفته است که میتواند باعث بلند رفتن کیفیت و بهبود در سیستم تدریسی و دروس عملی هر پوهنحی گردد.

·         مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در مطابقت به معیار فرعی ۱۰.۱ ظرفیت کتابخانه و معیاری سازی آنرا مطابق پلان انکشاف و روش تنظیم و اداره کتابخانه بلند برده که ازین طریق می تواند توانمندی استفاده محصلان و استادان را از کتابخانه بلند ببرد.

·         پلان انکشاف و بلند بردن ظرفیت های استفاده از تکنالوژی معلوماتی و تسهیلات مطابق معیار ۱۱.۱ می تواند سهولت های تدریسی، تکنالوژی معلوماتی و مصؤنیت و امنیت مؤسسه را ارتقا ببخشد.

نمره  مؤسسه

 • نمره ای را  که به بهترین وجه سطح  موفقیت مؤسسه را در برابر تمام معیارهای فرعی، منعکس میسازد وارد نمایید.

مدارک

 • مدارکی را درج لست نمائید که میتوانید قبل ویا در جریان بازدید بازنگران مسلکی  غرض حمایه نمره  که شما در برابر هر معیار فرعی وارد نموده اید، تهیه نمائید.
 • به معیار فرعی( ۱-۲ )، (۵) نمره داده شده،( اصل نمره معیار ۸ است)

برای این معیار فرعی که نمره اصلی آن ۸ میباشد بار در نظر داشت دیدگاه همه جانبه نمره ۵ را قایل شده ایم دلایل عمده ایکه بدین منظور میتوان آن را مطرح نمود فارغان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ که یگانه تولیدات آن می باشد توانسته اند در امتحان انترنس پروگرام تخصص وزارت صحت عامه با گرفتن نمرات بلند شامل گردیده و در شفاخانه های دولتی درجه یک کابل و ولایات مصدر خدمت گردند که خود نمایندگی از تطبیق  پروگرام های موثر و ستندرد اکادمیک در امور تدریس نظری و عملی می نماید.

مشکل ایکه در قسمت کار های تحقیقی وجود دارد اینست که زمینه های خوب تحقیق را نتوانسته ایم مهیا بسازیم زیرا در این قسمت وزارت تحصیلات عالی و همچنان وزارت صحت عامه کدام همکاری خاصی را در این موارد ندارند بطور مثال محصلین و استادان موسسات خصوصی طبی در شفاخانه های دولتی نمی توانند کار های تحقیقی خود را بطور آزادانه و بدون موانع انجام بدهند و دیتا را جمع آوری نمایند. اما متاسفانه در شفاخانه های خصوصی همچو شرایط اصلآ تا هنوز وجود ندارد و یا زمینه سازی نگردیده است.

 • به معیار فرعی( ۴-۵ )، (۹) نمره داده شده، ( اصل نمره معیار ۱۰است)

       مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ بر علاوه  شیوه های تدریسی رایج، میتود های جدیدOBE, SCL را در چهار سمستر برنامه هفت ساله پوهنحی طب معالجوی، دو سمستر ستوماتولوژی و دو سمستر فاکولته فارمسی آغاز نموده، و در اخیر سمستر ارزیابی و نظر سنجی در این باره نیز انجام خواهد شد(نمونه رهنمود و ورکشاپ های دایرشده همراه با اسناد آن در ضمیمه آمده است)

       تمام اسناد رهنمود میتود جدید مبتنی به دست آوردها و محصل محوری و سیستم ارزیابی و PBL,CBL در معاونیت علمی موجود است.

با توجه به جدید بودن وقرار داشتن در مراحل ابتدایی استفاده از میتود های ذکر شده هنوز تا دست یابی به کیفیت مطلوب و تسلت کامل اساتید فاصله وجود دارد

 • به معیار فرعی( ۷-۵)، (۴)نمره داده شده،  ( اصل نمره معیار ۶ است)

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ توأمیت های همکاری با پوهنتون علوم طبی کابل، پوهنتون البیرونی،  پوهنتون امریکای افغانستان به سطح کشور، با پوهنتون طبی مشهد، پاستور تهران، بیوانفارماتیک و اکادمی علوم سیانس اوکراین در سطح بین المللی دارد. و خواهان انکشاف هرچه بیشتر آن می باشد(تفاهم نامه ها ضمیمه گزارش خودی مؤسسه است)

تفاهم نامه های امضا شده موجود است

بخاطریکه بصورت خوب زمینه های استفاده از این تفاهم نامه را تا هنوز نتوانستیم مهیا بسازیم در آینده باید بصورت وسیع تر از این تفاهم نامه استفاده خواهیم نمود.

 • به معیار فرعی (۱-۶ )، (۳) نمره داده شده، ( اصل نمره معیار ۸ است)

فورمه های خانه پری شده شفاخانه چراغ برای تحقیقات، مونوگراف محصلان که در کتابخانه موجود است

اسناد ورکشاپ های میتودولوژیک موجود است

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ دارای کمیته تحقیقاتی فعال می باشد که فعالیت های تحقیقی را بررسی و حمایه می نماید تعیین مونوگراف برای فراغت محصلان از این طریق صورت می گیرد. در بخش تحقیقات مؤسسه توانسته چندین ورکشاپ میتودولوژیک را بخاطر ظرفیت سازی درزمینه تحقیقات دایر نماید(فورمه های تحقیقاتی، مونوگراف های محصلان به شکل نمونه ضمیمه گردیده است)

-مشوق ها و حمایت های مالی وجود ندارد. انگیزه های تحقیق و پژوهش در بین اساتید و محصلین در حد انتظار نیست. و مهارت های تحقیق در بین استادان و دانشجویان به اندازه کافی رشد نکرده است.

 • به معیار فرعی( ۲-۶ )، (۳) نمره داده شده،‌( اصل نمره معیار ۶ است)

بودجه پنج ساله و یک ساله که در آن بودجه تطبیق پلان استراتیژیک شامل است و پلان استراتیژیک پوهنحی ها نیز موجود می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در پلان استراتیژیک بودجه برای تطبیق پلان استراتیژیک مشخص نموده است همچنان به اساس پلان ستراتیژیک مؤسسه فاکولته ها نیز پلان استراتیژیک خویش آماده ساخته اند (ضمیمه گزارش می باشد)

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تاهنوز نتوانسته است کمیته های تحقیق در سطح پوهنحی  ها را ایجاد نماید اما در پلان ستراتیژیک پوهنحی ها پیش بینی گردیده است.

 

 • به معیار فرعی( ۳-۶ )، (۳) نمره داده شده (اصل نمره معیار۶  است)

تمام اسناد مورد نظر در این زمینه موجود است

با دایر نمودن ورکشاپ ها و کنفرانسهای میتودولوژیک مؤسسه توانسته مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای استادان خویش را بلند ببرد و شخصی را در زمینه رهبری این کمیته موظف ساخته است(برنامه ورکشاپ میتودولوژیک ضمیمه گزارش ارزیابی خودی می باشد)

علالرغم تلاش ها و برگزاری ورکشاپ های روش تحقیق برای استادان میزان آموزش های صورت گرفته در حد کفایت نبوده است و نیاز به ظرفیت سازی بیشتر وجود دارد.

 • به معیار فرعی (۱-۷ )، (۶) نمره داده شده ( اصل نمره  معیار ۱۰ است)

اسناد استادان دایمی و همکار موجود می باشد.

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از شروع فعالیت تا کنون در جذب استادان با رتب بلند مثل ماستر، دوکتورا و متخصص در رشته مسلکی خود اقدام نموده است که در زمینه اسناد استادان دایمی و همکار ضمیمه گزارش ارزیابی خود ی مؤسسه است.

ولی کارمندان مؤسسه آموزش های لازم در زمینه مهارت های شغلی و ارتباطی ندیده اند باید توجه صورت بگیرد.

·         به معیار فرعی (۴-۷)،  (۶) نمره داده شده (اصل نمره معیار ۱۰ است)

در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ فعالیت های استادان از دو طریق مشاهده و ارزیابی می گردد  اولآ توسط دیپارتمنت و دوم از طرف محصلین در جریان ارزیابی از کیفیت تدریس که تمام استادان دایمی و همکار دارای کود های مشخص می باشند و نتایج آن با دیپارتمنت مربوطه و پوهنحی ایشان در میان گذاشته می شود.

 • به معیار فرعی( ۷-۷ )، (۴) نمره داده شده ( اصل نمره معیار ۶ است)

آزادی های اکادمیک در مطابقت با قانون تحصیلات عالی در مؤسسه حفظ و مراعات می گردد و توسط دستورالعمل مؤسسه به اطلاع تمام محصلان و استادان و کارمندان غیر اکادمیک رسانیده شده است.

همچنان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در جلسه شورای علمی خویش تصمیم گرفته است که به استادان صلاحیت ترجمه، تالیف رساله ها را که از طریق مؤسسه به نشر برسد بدهد. که مطابقت به تمام اصول ترجمه و تالیف داشته باشد.

-محصلان در زمینه آزادی های اکادمیک آگاهی کافی ندارند و نیاز برای آگاهی دهی دیده می شود.

 

 • به معیار فرعی( ۱-۸ )،  (۸) نمره داده شده( اصل نمره معیار ۱۰ است)

ثبت نام محصلین، کتاب جدید الشمولان، نتایج اخذ امتحان کانکور، شقه های امتحانات و ارزیابی محصلان، کتاب نتایج محصلان در مدیریت محصلان حفظ و در دیتابیس ثبت است و کاپی آن به ریاست موسسات خصوصی بشکل سمستر وار ارسال گردیده است.

تمام معلومات پیرامون ثبت نام محصلان ادامه تحصیل شان ارتقا و موفقیت آنان در مدیریت محصلان جمع گردیده که بشکل مستند هارد کاپی،  و سافت کاپی آن در دیتابیس ذخیره می گردد و نقل آن به وزارت تحصیلات عالی ارسال می گردد.

ارتقا و موفقیت های محصلان تا قبل از فعال شدن دیتابیس جدید ثبت نگردیده است بخاطریکه دیتابیس قبلی این قابلیت را نداشته است، فعلآ دیتابیس جدید این قابلیت را دارد در صورت ضرورت ارتقأ و عدم ارتقأی تمام محصلین را می توان بررسی نمود.