وزارت تحصیلات عالی ج . ا . ا
ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
  مؤسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ
فاکولته طب معالجوی
فورم دوره ستاژ
سال (1300-1300)
نام و تخلص: نام         نام پدر: نام پدر            سال تولد: تاریخ تولد
شماره مضمون شفاخانه سیکل نتیجه تعداد کریدت ملاحظات
1 داخله   18 هفته   18  
2 جراحی   10 هفته   10  
3 داخله اظفال   5  هفته   5  
4 نسایی ولادی   5  هفته   5  
5 چشم   2  هفته   2  
6 گوش و گلو   2  هفته   2  
7 جلدی   2  هفته   2  
8 عقلی   2  هفته   2  
9 عصبی   2  هفته   2  
10 صحت عامه و مونوگراف   2  هفته   2  
مدیریت محصلان و تدریسی ریاست فاکولته طب ریاست مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ
ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی