امتحان شمول (کانکور) موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ برگزار شد

موسسه تحصیلات عالی طبی وشفاخانه چراغ هشتمین دور امتحان کانکور این موسسه را با حضور داشت نماینده با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی کشور برگزار نمود.
در محفل برگزاری امتحان کانکور رییس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ضمن سخنرانی کوتاه تشریف آوری نماینده گان وزارت تحصیلات عالی را خیر مقدم عرض نموده و در مورد پروسه امتحان شمول صحبت نمودند..
بعدا بسته های سوالات کانکور با حضور مسولین موسسه، رییس و اعضای کمیته امتحانات موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، هیات وزارت تحصیلات عالی و نماینده اشتراک کننده گان کانکور باز گردید.
در این امتحان به تعداد 122 نفر اشتراک نموده بودند.
قابل یادآوریست که موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ جواز رسمی فعالیت خود را در سال 1386 خورشیدی بدست آورد و اولین دوره امتحان کانکور را در خزان 1387 خورشیدی برگزار نمود همچنین اولین دور فراغت محصلان خویش را در سال 1393 به جامعه تقدیم نمود.
و در حال حاضر محصلان در فاکولته های طب معالجوی و طب دندان در 12 سمستر مصروف فراگیری دانش طبی هستند