اعضای آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه

 

۱-دوکتور محمد یاسین حکیمی (مسؤل کمیته)

۲-پوهندوی دوکتور همایون مصطفی

۳-پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری

۴-پوهنیار دوکتور محمد اجمل یاسین

۵-دوکتور نور آغا اطهر

۶-دوکتور کنشکا رکا

۷-پوهنیار تهمینه شمعریز