کتگوری مضامین :

سمستر اول :

شماره

کود مضمون

نام مضمون

نوع مضمون

کریدت تیوری

یک ساعت ۵۰ دقیقه

کریدت عملی

یک ساعت ۱۰۰ دققیه

مجموع کریدت

مضامین پیش نیاز یا هم نیاز

۱

DM101

اسلامیات

عمومی

(پوهنتون شمول)

1

 

1

 

۲

DM102

اناتومی

اساسی

2

1

3

 

۳

DM103

بیوشیمی

اساسی

2

 

2

 

۴

DM104

بیولوژی حجره و مالیکولی

عمومی

1

 

1

 

۵

DM105

پرازیتولوژی

اساسی

1

 

1

بیولوژی حجره و هستولوزی

۶

DM106

فزیولوژی

اساسی

3

1

4

 

۷

DM107

هستولوژی

اساسی

2

1

3

 

۸

DM108

انگلیسی

عمومی

( پوهنتون شمول)

2

 

2

 

۹

DM109

امبریولوژی

اساسی

1

 

1

بیولوژی حجره

۱۰

DM110

باکتریولوژی

اساسی

2

 

2

بیولوژی حجره  و هستولوژی

مجموع

17

3

20

 

 

سمستر دوم

شماره

کود مضمون

نام مضمون

نوع مضمون

کریدت تیوری

یک ساعت ۵۰ دقیقه

کریدت عملی

یک ساعت ۱۰۰ دققیه

مجموع کریدت

مضامین پیش نیاز یا هم نیاز

۱

DM201

اسلامیات

عمومی

(پوهنتون شمول)

1

 

1

 

۲

DM202

اناتومی

اساسی

2

1

3

 

۳

DM208

انگلیسی

عمومی

(پوهنتون شمول)

2

 

2

 

۴

DM206

فزیولوژی

اساسی

3

 

3

 

۵

DM211

بیوفزیک

اساسی

2

 

2