موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

 

آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی

 

 

 

 

 

 

اعضای آمریت تضمین کیفیت

 

 

 

·        ماستر محمد کریم عابدی در راس 

·        دوکتور شگرالله  نوری عضو 

·        دوکتورمحمد هاشم طاهری عضو 

·        دوکتور محمد یاسین حکیمی عضو 

·        محترم جبارخیل معاونیت اداری عضو

·        پوهنیار دوکتورسید رحیم نیازی عضو

·        پوهنیار دوکتور محسن  سخی زاده عضو

·        پوهنیار فارمسست محمد بصیر سجادی عضو 

·        ماستر ثنا الله صافی عضو 

 

 

 

اعضای آمریت فوق در جلسه شورای علمی مورخ 30/1/1402 تحت پروتوکول شماره 121 بعد از تجدید به اتفاق آرا تصویب و تایید گردید

 

 

 

 

 

 

ترتیب کننده:محمد کریم عابدی                                                               منظورکننده: دوکتور محمد یاسین حکیمی