اعضای کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی

 

 


۱.دوکتور کنشکا رکا


۲.پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری


۳.دوکتور محمد حسن یوسفزی