دیپارتمنت های پوهنحی طب دندان

                                                                                                 

ملاحظات 

تعداد مضامین مربوطه 

دیپارتمنت

شماره

 

۵

بیسیک ساینس

۱

 

۱۹

پریکلینیک

۲

 

۳۰

کلینیک

۳