مركز تحقيقات علمي موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ 

وظایف مركز تحقيقات قرار ذيل است  :

  1. مطالعه وارزيابي  پلانهای كاری تحقيقي طبي( بشمول مقالات تحقيقي ) ازنظرحقوقي، ‌اخلاقي ومسلكي بادرنظرداشت رهنمود موجوده كارهاي تحقيقي طبي،متعاقباً ارائه آن همراه باارزيابي مركزتحقيقات به كمیسيون تحقيقي جهت اجراات بعدی وگسيل آن به شورا هاي پوهنحي هاي مربوطه .
  2. ارائه مشوره هاي تكنيكي و تحقيقي طبي به استادان حين تهيه پلان كار تحقيقي
  3. كمك به استادان درقسمت جستجوی مآخذ مرتبط بااستفاده ازسايت هاي معتبرمسلكي واكادميك ازطريق انترنت
  4. ارسال گزارش كارهاي تحقيقي اصلي و مقالات به يك يادو استاد ذيربط جهت ابرازنظر
  5.  مطالعه گزارش وارزيابي كارهاي تحقيقي اصلي و مقالات تحقيقي طبي ازنظر حقوقي، ‌اخلاقي و مسلكي بادرنظرداشت رهنمود موجوده كارهاي تحقيقي طبي، متعاقباً ارائه گزارشات مذكورهمراه با ارزيابي مركزتحقيقات به كمیسيون تحقيقي-نشراتي جهت اجراات مابعد وگسيل آن به شورا هاي پوهنحي هاي مربوطه
  6.  برگزاري كنفرانس هاي علمي و تحقيقي پيرامون مسائل حادصحي كشور به سطح ملي
  7. مطالعه مثمر مقالات طبي منتشره در سطح  بين المللي و درصورت ضرورت اطلاع  آن به ديپارتمنت و يا استادان ذيربط.
  8. تأمين ارتباط با وزارت صحت عامه، پوهنتون علوم طبی کابل، اكادمي علوم و نمایندگی سازمان صحی جهان در مسائل تحقيقي طبي
  9.  تدويرمجالس كميسيون تحقيقي ونشراتي كه اعضاي آن هر سال نظربه انتخاب شوراي علمي مؤسسه تعيين ميگردند و جلسات عادي مركز مذكور ماه يكبار صورت ميگيرد.
  10. تدوير مجالس كميسيون تحقيقي و نشراتي كه اعضاي آن هر سال نظر به انتخاب شوراي علمي مؤسسه تعيين ميگردند و جلسات عادي مركز مذكور ماه يكبارصورت ميگيرد.

 

 

 

 

 

 

لایحه وظایف مرکز انکشاف مسلکی

·         اداره و تنظیم کلیدی یک رشته کار های ستندرد مسلکی آموزش و تدریس، ارتقای کیفیت و نو آوری، انکشاف مرکز مسلکی

·         پذیرش تمام مسؤلیت برای امنیت، مصؤنیت و نگهداری اعتباردهی اکادمیک آن طوریکه پوهنتون در بین چوکات مسلکی ستندرد های تحصیلات عالی نیاز دارد

·         ایجاد و تنظیم چوکات برای شناخت و پاداش دست آورد ها در تدریس

·         نظارت شبکه و آموزش ارزیابی کننده های پوهنتون و عمل کردن به مثابه ارزیابی کننده پوهنتون تا اینکه به ارزیابی تدریس و آموزش به منظور متیقن شدن نگهداشت ستندرد های مسلکی سهم گیرد

·         نظارت پیشرفت پروژه های ارتقای کیفیت که به اولویت های استراتیژیک سهم می گیرد

·         تهیه پلان انکشاف مرکز تدریس به نمایندگی پوهنتون و برای متیقن شدن در برابر اولویت های آن

·         سهمگیری در تهیه بودجه سالانه و ارسال آن به مراجع زیربط، تا تنظیم و گسترش مؤثر منابع صورت گیرد

·         ارتباط نزدیک با معاون علمی، روسا، معاون روسا(تدریسی) و مدیران سابقه دار در حمایت با خدمات انکشاف مسلکی پرسونل اکادمیک و دیگر اشخاصیکه به تدریس و آموزش سهم می گیرد

·         تنظیم روابط با واحد های کلیدی پوهنتون، متیقن شدن از همکاری در پلان گذاری و تحویل دهی فعالیت هاییکه مشق و تمرین انکشاف اکادمیک و معلومات تدریس بر مبنای تحقیق را حمایت نماید

·         سهمگیری به انکشاف و تطبیق استراتیژی تدریس و سایر اسناد استراتیژی/ پالیسی طوریکه برای آمریت ارتقای کیفیت و  اعتباردهی نیاز است

·         مشوره دهی به ريس روی انکشافات ملی در تدریس، آموزش و سهم گرفتن به شکل گیری پاسخ پوهنتون به آن انکشافات

·         سهم گیری در کمیته های پوهنتون/ گروپ ها طوریکه نیاز است

·         ایجاد تقویت کردن قابل ملاحظه همکاری های خارجی

·         تعهد وظایف دیگر طبق نیاز آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

 

 

 

 

وظایف کمیته امتحانات

۱.بررسی از نظم امتحانات

۲.همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات

۳.کمیته امتحانات پوهنحی وظیفه دارد تا یک هفته پیش از آغاز امتحانات نهایی نصاب حاضری پوهنحی های مربوطه را ملاحظه و محرومان و غایبان را تثبیت نماید و نتیجه را به منظور تایید از طرف کمیته ی مرکزی امتحانات به معاونیت امور محصلان ارسال نماید.

۴.بررسی، ارزیابی و تطبیق موادی که از جانب مراجع ذیصلاح به آنها سپرده می شود.

۵.ملاحظه مطابقت سوال های هر مضمون با شرایط پیش بینی شده در این لایحه

۶.ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات

۷.ارایه گزارش به مراجع مربوطه و شورا های علمی پوهنحی و مؤسسه ی تحصیلات عالی.

۸.کمیته امتحانات مؤسسه تحصیلی از جریان امتحانات نظارت نموده و در مورد شکایات و کمبودیها گزارش می دهد.

۹.تعیین تاریخ برای عرایض تجدید نظر پارچه های محصلان

۱۰.تعیین تاریخ اعلان نتایج امتحانات و تایید آن از طریق شورای علمی

۱۱.سایر مواردیکه از طرف معاونیت های تدریسی، علمی و ریاست مؤسسه محول می گردد.

 

لایحه وظایف کمیته بخش الکترونیکی

·         دایر نمودن جلسات مطابق پلان معاونیت علمی

·         بررسی و مراقبت از امورات بخش IT و دیتابیس مؤسسه

·         هماهنگی با شبکه تلویزیونی چراغ

·         مراقبت از تمام وسایل الکترونیکی مربوط مؤسسه

·         هماهنگ ساختن E-Learning  

·         سایر وظایف که از طرف معاونیت علمی مؤسسه محول می گردد.

وظایف کمیته بهبود تدریس

 

۱.نظارت از مواد درسی و ریفرنس ها

۲.تطبیق همه جانبه سیستم کریدیت و میتود های جدید تدریسی

۳.تهییه پلان بهبود تدریس دیپارتمنت ها

۴.تهییه پلان عملیاتی انفرادی استادان

۵.گزارش به ریاست پوهنحی و شورای علمی پوهنحی

۶.سایر وظایف که از طرف معاونیت های تدریسی ، علمی و ریاست مؤسسه محول می گردد.

 

 

وظایف کمیته تجدید و انکشاف کوریکولم

 

۱.نظارت از تطبیق نصاب

۲.بازنگری نصاب و پیشنهاد تغییرات

۳.دایر نمودن جلسات در وقت و زمان تعیین شده

۴.بدست آوردن نیازمندی ها در نصاب

۵.تهییه گزارش به ریاست پوهنحی و شورای علمی پوهنحی

۶.دایر نمودن جلسات به اساس پلان تهیه شده معاونیت علمی مؤسسه

۷.تهیه پرسشنامه های نیازسنجی از فارغ التحصیلان در مورد تجدید و انکشاف کوریکولم

۸.سایر وظایف ایکه از طرف آمریت EDC  به کمیته محول می گردد

 

 

لایحه وظایف کمیته تدارکات مؤسسه

 

·         دایر نمودن جلسات مطابق پلان معاونیت اداری مؤسسه

·         طرح پلان بودجوی سالانه و پنج ساله برای مؤسسه

·         بررسی امورات خریداری و انکشافی مؤسسه

·         جذب کمک های بیرونی

·         بررسی امورات مالی

·         مراقبت از تحویلی فیس محصلان و اجرای معاشات

·         تهیه گزارش به مقامات با صلاحیت

·        سایر وظایف که از طرف معاونیت اداری و ریاست مؤسسه و مؤسس محول می گردد

 

لایحه وظایف کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی

·         تهیه پلان ماهوار مطابق پلان استراتیژیک و پلان عملیاتی سالانه مؤسسه

·         توزیع و تشریح لوایح، طرزالعمل ها و اسناد مربوط به تضمین کیفیت و اعتباردهی به کمیته مؤسساتی و کمیته های فرعی تضمین کیفیت وسایر بخش های اکادمیک

·         نظارت و بررسی از روند تدریس و فعالیت های اکادمیک

·         عیار نمودن اسناد و گزارش های مؤسسه مطابق جدول زمان بندی شده از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

·         نظارت از طرزالعمل و لوایح  کمیته های کاری مؤسسه

·         تدویر جلسات کمیته های فرعی و مؤسساتی تضمین کیفیت و اعتباردهی

·          برقراری ارتباط با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

·         جمع آوری گزارش کمیته های فرعی تضمین کیفیت

·         تهیه گزارش به معاونیت علمی و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

·         راه اندازی و اجرای برنامه های آگاهی دهی

·         اجرای سایر امورمحوله که از طرف ریاست و معاونیت علمی مؤسسه محول می گردد

 

لایحه وظایف کمیته فرهنگی

·         برگزاری جلسات کمیته فرهنگی

·         برگزاری جشن های فراغت، مراسم ملی و سایر جشن ها

·         بازدید از لیلیه ها

·         آشنایی و جذب حد اکثر محصلان در حوزه نشرات، انتقادات و پیشنهادات

·         همکاری و گردآوری آثار محصلان

·         ارتباط با شبکه تلویزیونی چراغ

·         طرح همایش ها جهت تقدیر از محصلان و استادان برتر

·         اجرای سایر وظایف ایکه از سوی معاونیت علمی مؤسسه محول می گردد.

 

 

لایحه وظایف کمیته نظم و دسپلین

·         دایر نمودن جلسات کمیته مطابق تقسیم اوقات تعیین شده

·         دایر نمودن جلسات اضطراری در موارد تهدید های جانی و مالی

·         بررسی فورم شکایات و تصمیم راجع به آن و اعلان آن به مراجع مربوطه

·         تصامیم راجع به متخلفین دسپلینی،  تعیین و پیشنهاد جزای انضباطی به شورای علمی مؤسسه

·         گزارش از کارکرد های دسپلینی و انضباطی به ریاست مؤسسه

·         تعین و عزل اعضای کمیته

·         اجرای سایر وظایف دسپلینی که از طرف ریاست مؤسسه به کمیته محول می گردد

 

 

 

 

لایحه وظایف کمیته جندر

۱-فراهم نمودن زمینه های تساوی جندر در مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از طریق افزایش تعداد استادان، کارمندان و محصلان از طبقه اناث

۲-فراهم نمودن محیط محفوظ و مصؤن که در آن اناث و ذکور بدون آذار و اذیت یا ترس از مصؤنیت شان به صورت آزادانه و خلاقانه تحصیل و کارکرده بتوانند.

۳-بلند بردن سطح آگاهی اساتید، کارمندان و محصلین در رابطه به حقوق شان

۴-تدویر جلسات کمیته جندر به طور منظم در هفته اول هرماه

۵-زمینه فراهم سازی تحقیق و نوشتن مقاله های علمی برای استادان خصوصآ طبقه اناث

۶-زمینه فراهم سازی تحصیلات عالی برای استادان اناث در خارج از کشور

۷-ایجاد کورس اختصاصی لسان انگلیسی برای محصلان

۸-گزارش از فعالیت های یک ماه بطور متداوم به معاونیت علمی و فعالیت سه ماهه بریاست جندر وزارت تحصیلات عالی

۹-اجرای وظایف و سایر موارد قانونی که از طرف ریاست و معاونیت علمی محول گردد.