اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ


 

بنیان گذار                                             پوهاند داکتر چراغ علی چراغ
رئیس مؤسسه                                       فریده علم
معاون علمی                                         پوهندوی دوکتور همایون مصطفی

معاون تدریسی                                       دوکتور اجمل یاسین
آمر (پی دی سی )                                  پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی                  دوکتور محمد یاسین حکیمی
رئیس پوهنحی طب معالجوی                    دوکتور نورآغا اطهر
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                   دوکتور کنشکا رکا

ریس پوهنحی فارمسی                    تهمینه فارمسیست

 

مدیر تدریسی پوهنحی طب معالجوی       پوهنیار دوکتور ملالی نورزی


استادان

استاد رضوانی، ماستر روانشناسی

 پوهنیار دوکتور تیمور دوراندیش
 پوهنیار دوکتور ترینا نورزی
 پوهنیار دوکتور ملالی نورزی
 پوهنیار دوکتورمحمد یاسین حکیمی
 پوهنیار دوکتور ذبیح الله حیدری
  پوهنیار تهمینه شمعریزفارمسیست
پوهنیار دوکتور عایشه

 پوهنیار دوکتور مریم ارغندیوال

پوهنیار دوکتوراسما رهبین

پوهنیار دوکتور شهربانو غفاری

استاد پوران ماهرهروی

 استاد پلوشه رحمانی

 استاد محمد نصیر ناصری

پوهنیار دوکتور روح الله فیض

پوهنیار دوکتور عبدالرحیم نیازی