اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ


 

بنیان گذار                                             پوهاند داکتر چراغ علی چراغ
رئیس مؤسسه                                       دوکتور شکرالله نوری
معاون علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد یاسین حکیمی

معاون تدریسی                                      پوهندوی دوکتور محمد یاسین حکیمی
آمر (پی دی سی )                                  پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

مشاور علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی                  ماسترمحمد کریم عابدی

 آمر مرکز تحقیقات علمی                          ماستر ثناالله صافی

آمر کمیته دعوت وارشاد                           قاری اعجازالله امینی
رئیس پوهنحی طب معالجوی                    پوهنیاردوکتور سید محمد رحیم نیازی
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                   پوهنیاردوکتورمحسن سخی زاد 

ریس پوهنحی فارمسی                    محمد بصیر سجادی فارمسیست

 

مدیر تدریسی پوهنحی طب معالجوی       پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ

مدیر تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی       پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

مدیرتدریسی پوهنحی فارمسی              استاد محمد ادریس قریشی

مدیر استادان   استاد نعمان الله دینارخیل
               

استادان

استاد حسن انصاری، ماستر روانشناسی

 پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ
 پوهنیار دوکتور ترینا نورزی
 پوهنیار دوکتور ملالی نورزی
 پوهنیار دوکتورمحمد یاسین حکیمی
 پوهنیار دوکتور محمد قسیم احمد یار 

پوهنیار تهمینه شمعریزفارمسیست   

پوهنیار دوکتورخدیجه ترکمنی

پوهنیار دوکتورتهمینه سلطانی

پوهنیار دوکتور سمیعه صد یقی

پوهنیار دوکتور صدف الکوزیی

 استاد پلوشه رحمانی

 استاد محمد بصیر سجادی

پوهنیار دوکتور روح الله فیض

پوهنیار دوکتورسید محمد رحیم نیازی

پوهنیار دوکتومحمد محسن سخی زاده

پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

پوهنیار ماستر محد کریم عابدی

پوهنیار ماستر ثنا الله صافی

پوهنیار استاد احمد فردوس وحید

پوهنیار دوکتور شکر الله نوری

پوهنیار استاد محمد ادریس قریشی

استاد نعمان الله دینار خیل