:تازه ها

  • داخله جریان دارد.
  • نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت
  • شفاخانه چراغ با داشتن عملیات خانه مجهز و جراحان ورزیده ضامن تشخیص و تداوی شما
  • پوهنتون طبی چراغ با داشتن استادان مجرب و لابراتوارهای مناسب فضای مناسب برای تحصیل شما

 

چراغ مشعل راه صحت

  

نصاب تعلیمی (کریکولم درسی) این موسسه از کریکولومهای معتبر جهان با در نظر داشت شرایط کشور تهیه گردیده است. هر سال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر بهاری و خزانی  میباشد.

:شرایط پذیرش

 
داشتن سند فراغت صنف دوازدهم از مکاتب داخل کشور و یا سند تائید شده وزارت معارف از مدارک خارج کشور.

:امتحان کانکور

 امتحان کانکور از بخش های علوم ساینسی (ریاضی، فزیک، بیولوژی، کیمیا) و از مضامین صنوف 10 ،11 و 12 اخذ میشود. 

:زمان ثبت نام 

 

ثبت نام برای سمستر بهاری در ماه حوت و برای سمستر خزانی در ماه سنبله صورت میگیرد.

 
 :اسناد مورد نیاز برای ثبت نام در امتحان کانکور


کاپی شهادتنامه یا نمرات 3 ساله تائید شده وزارت معارف یا اطلاعنامه صنف دوازدهم
کاپی تذکره
دو قطعه عکس
یک هزار افغانی فیس اشتراک در امتحان کانکور

اسناد مورد نیاز برای شمولیت در موسسه بعد از کامیابی در امتحان کانکور

 
آویزهای بانکی
کاپی رنگه از شهادتنامه و یا به صورت موقت نمرات 3 ساله تایید شده وزارت معارف
شش قطعه عکس
کاپی تذکره
مقاله درباره اینکه چرا میخواهید داکتر شوید ؟

 
:هزینه ثبت نام و امتحان کانکور

 
هزینه ثبت نام ، مبلغ 1000 افغانی میباشد که توسط هر محصل  در زمان ثبت نام برای شرکت در امتحان شمول (کانکور) در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ پرداخت میشود.

:هزینه شمولیت


مقدار پولی است که بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در صورت کامیاب شدن و راه یافتن به موسسه، جهت ثبت نام و معرفی به ، فاکولته مربوط با سایر پروگرامهای آموزشی و استفاده از کتابخانه پرداخت میشود. مبلغ این هزینه برای طب معالجوی 20 هزار افغانی برای ستوماتولوژی 15 هزار افغانی و برای فارمسی مبلغ 10 هزار افغانی است که برای یکبار پرداخت میشود

:هزینه  تحصیلی


هزینه ای است که توسط محصل به طور سمستر وار در برابر درسهای نظری و عملی قرار ذیل پرداخت میشود:
طب معالجوی: 80.000 افغانی
طب دندان (ستوماتولوژی): 50.000 افغانی
 

فارمسی: 30.000 افغانی

 

امتیازات موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ:

-          زمان معیاری تدریسی  از ساعت 7 صبح الی 2 بعد از ظهر  

-          مدت معیاری تدریسی 4  ماه برای هر سمستر  

-         کتابخانه با موجودیت کتب الکترونیکی  

-         دسترسی رایگان به مرکز تحقیقات سازمان صحی جهان 

-         انترنت رایگان  

-         شفاخانه تدریسی مجهز

-         لیلیه برای ذکور و اناث

-         ترانسپورت رایگان

-         کلپ ورزشی

-         ساحه سبز

-         کیفتریا

         پارکنگ وسایط     -